Odpowiedzi na pytania do SIWZ 12/07/14

Koszalin, 06 sierpnia 2014r.

Do uczestników przetargu na roboty budowlane pn. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej (termomodernizacja) i elektrycznej w budynku administracyjno – biurowym i budynku portierni Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie wraz z wymianą instalacji elektrycznej

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 12/07/14:

 

Podajemy odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania do ww. przetargu:

 

Pytanie 1. Czy zamawiający honorować będzie inną formę poświadczającą wysokość środków finansowych zabezpieczających wykonanie zadania zgodnie z ustawą PZP, np polisę ubezpieczeniową gwarancje itp?

Odpowiedź: Wszystkie formy zabezpieczenia wykonania umowy podane są w części 15 SIWZ. Pkt 6 dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

 

Pytanie 2. Czy zamawiający ustanawia wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową w równej wysokości dla wszystkich części zamówienia.

Odpowiedź: Dla wszystkich części zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej min. 500.000 zł.

 

Pytanie 3. Czy  dopuszcza  możliwość posiadania środków finansowych adekwatnych do każdego z trzech zadań postępowania?

Odpowiedź: Dla każdego zadania wymaga się posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 500.000 zł

 

Pytanie 4. Czy zamawiający honorował będzie w postępowaniu posiadanie policy OC dotyczące prowadzonej działalności w wysokości adekwatnej do każdego z trzech zadań postępowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga polisy w wysokości 1.000.000 zł dla każdego z zadań.

 

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Skip to content