Fundusz Pożyczkowy JEREMIE

jeremieKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 6 października 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 2.4/2014/ZFPJ/2/188, na podstawie której realizuje zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 2.4/2014/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci pożyczki globalnej.

Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi 10,36 mln zł, a pożyczki oferowane są przedsiębiorcom na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis.

Fundusz Pożyczkowy Koszalińskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI 0%

Ogólne warunki udzielania pożyczek:

  • maksymalna kwota pożyczki to 500 000,00 zł
  • oprocentowanie 0%
  • prowizja 0%
  • czas spłaty do 60 miesięcy
  • wymagany wkład własny w wysokości nie mniejszej niż  10%, który podlega rozliczeniu fakturami powiązanymi z celem pożyczki

Pożyczka może być udzielona na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), w tym w szczególności na:

a)    finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych;

b)   tworzenie nowych miejsc pracy;

c)    wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

d)    zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;

oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Wsparcie otrzymane w ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE nie może być przeznaczone na:

  1. Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Finansowanie celów konsumpcyjnych.
  3. Spłatę pożyczek i kredytów.
  4. Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Pra­wi­dłowo wypeł­nione (kom­pu­te­rowo) doku­menty pro­simy skła­dać oso­bi­ście od dnia 15.10.2014 pod adresem:

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8

II piętro
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 8:00 – 15:00
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

oraz wersję mailową prosimy przesłać w formacie pdf pod adres: jeremie@karrsa.eu

Przykłady wypełnionej dokumentacji:

[nc-download path=”projekty/jeremie/jeremie II/05-Formularz-wniosku-o-pozyczke-30.09.2014-WZOR.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/jeremie/jeremie II/06-Formularz-pomocy-de-minimis-30.09.2014-WZOR.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/jeremie/jeremie II/07-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-30.09.2014-WZOR.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/jeremie/jeremie II/09-Kwestionariusz-osobowy-30.09.2014-WZOR.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/jeremie/jeremie II/10-Opis-dzialalnosci-przedsiebiorstwa-30.09.2014-WZOR.pdf”] [/nc-download]

Skip to content