ZAPYTANIE OFERTOWE BILLBOARD

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe:

[nc-download path=”zapytania-ofertowe/karr/zapytanie-ofertowe-billboard.doc”][/nc-download]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BILLBOARDU DLA KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 1/08/2015/KARR

Zamawiający:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
Tel.94 341 63 30

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk i montaż billboardu (1 kolor) o wymiarach 240 x 600 cm.
Specyfikacja usługi
 Billboard odporny na warunki atmosferyczne.
 Cena powinna uwzględniać montaż – wyklejenie.
 Projekt graficzny plakatu zostanie przekazany przez Zamawiającego.

Kryterium oceny oferty
Cena brutto – 100 %

Miejsce i termin składania oferty
Oferty należy przesłać mailem na adres karrsa@karrsa.eu w terminie do 13 sierpnia 2015 r. do godz.
15.30. Osoba upoważniona do kontaktu: Pani Karolina Włodyka – spec. ds. promocji i informacji,
tel.94 341 63 30.

Pozostałe warunki oferty
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Usytuowanie billboardu – Koszalin, ul. Przemysłowa 8.

Koszalińska Agencja tel. 94 341-63-30
Rozwoju Regionalnego S.A.  fax. 94 341-60-88
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
www.karrsa.eu; karrsa@karrsa.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający – oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Skip to content