ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE – TWORZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

TWORZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

 

    Cel szkolenia:

Szkolenie ma zapoznać uczestników z wymogami, jakie muszą zostać spełnione przez podmioty ekonomii społecznej, jakimi są spółdzielnie socjalne, aby zarejestrować spółdzielnię oraz prowadzić zgodną z prawem i efektywną działalność. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w tym zakresie wiedzy dotyczącej prawa, podstaw ekonomii społecznej, tworzenia biznes planów i prowadzenia działalności gospodarczej.

       Prowadzący:

      Radca prawny -Adrianna Kowalska

      Kluczowy doradca biznesowy – Emilia Kowalska

     Termin 21 luty 2017 r. (wtorek)

    Omówione zostaną następujące zagadnienia:

    Moduł I. – Założenie spółdzielni socjalnej i zapewnienie działalności  zgodnej z wymogami prawa

 • Spółdzielnia socjalna na tle innych podmiotów ekonomii społecznej
 • Założyciele i członkowie spółdzielni socjalnej
 • Zakładanie spółdzielni socjalnejDziałalność gospodarcza a działalność pożytku publicznego spółdzielni socjalnejPrawne aspekty funkcjonowania spółdzielni
  • Wymogi dotyczące zakładania spółdzielni socjalnej
  • Statut spółdzielni socjalnej
  • Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zebrania założycielskiego
  • Zebranie założycielskie
  • Wypełniania formularzy rejestracyjnych Krajowego Rejestru Sądowego
  • Kompletowanie i składanie wniosku o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Inne czynności niezbędne do zakończenia procesu rejestracji
 • Działalność gospodarcza a działalność pożytku publicznego spółdzielni socjalnej
 • Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni
 • Łączenie, podział i likwidacja spółdzielni socjalnych

      Moduł II. – Kluczowe elementy modelu biznesowego.

 • Opis planowanego przedsięwzięcia .Nisze rynkowe jako podstawa funkcjonowania na rynku
 • Plan marketingowy: opis produktu, charakterystyka rynku, konkurencja na rynku, prognoza sprzedaży.
 • Plan inwestycyjny: opis planowanej inwestycji, aktualne zdolności wytwórcze, informacja o planowanej inwestycji.
 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa: planowane wpływy i wydatki, uproszczony bilans.
 • Zmiana rodzaju działalności gospodarczej – dostosowanie do potrzeb rynkowych i grup odbiorców.

 

Rekrutacja trwa do dnia 17.02.2017 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Aby zapisać się na szkolenie należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 17.02.2017 r. do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:
 1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:
 • – formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
  – statut organizacji;
  – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
  – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą) 
 • – wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy
 • – wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/
 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

 • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30
Skip to content