Ogłoszenie o zamówieniu – “Świadczenie specjalistycznych usług doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem SZOWES”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZP 1/OWES/2017/AS

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1

 

Na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DORADCZYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ OBJĘTYCH WSPARCIEM SIECI ZACHODNIOPOMORSKIEJ OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”

ogłoszenie o zamówieniu

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 19 maja 2017 roku godzina 15.00.

pocztą tradycyjną na adres: KARR S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, pok. 330, z dopiskiem: „OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG – OWES”

Skip to content