ZMIANY W REGULAMINIE SPOŁECZNIKA

HF

 

ZMIANY W REGULAMINACH

 

W celu zapewnienia większej przejrzystości i niezależności prac ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków dokonano zmian w:

Regulaminie udzielania mikrodotacji w ramach regrantingu PROGRAMU SPOŁECZNIK;

Regulaminie wyboru członków i prac Komisji Oceny Wniosków w związku z realizacją

zadania publicznego w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK oraz załączniku nr 2, tj. Karcie Oceny

Merytorycznej.

 

W zakresie Regulaminu udzielania mikrodotacji w ramach regrantingu PROGRAMU SPOŁECZNIK dokonano następujących zmian:

1) nadano nowe brzmienie pkt. 8.2.10: „Zbiorcza lista członków Komisji Oceny Wniosków zostanie opublikowana po zakończeniu procedury oceny.”;

2) nadano nowe brzmienie pkt. 8.2.11: „Każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie i niezależnie przez wszystkich członków Komisji. Ocena wniosku stanowiła będzie średnią z ocen członków Komisji Oceny Wniosków.”;

3) nadano nowe brzmienie pkt. 8.2.13: „Komisja Oceny Wniosków, na podstawie ocen zawartych w kartach oceny merytorycznej, ustala listę rankingową projektów przeznaczonych do dofinansowania dla każdego subregionu odrębnie. Znajdują się na niej wszystkie wnioski ocenione merytorycznie, uszeregowane od najwyższej do najniższej uzyskanej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów o pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za zgodność projektu z potrzebami danej społeczności  i stopień zaangażowania mieszkańców w realizację inicjatywy lokalnej.”; Zadanie publiczne jest finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

4) nadano nowe brzmienie pkt. 8.2.15: „Aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek musi uzyskać średnią ocen ekspertów w wysokości minimum 50 pkt. (50%).”;

5) wykreślono pkt. 8.2.16.

Po wykreśleniu ww. podpunktu numeracja pkt. 8.2. została zmieniona z zachowaniem numeracji ciągłej.

 

W zakresie Regulaminu wyboru członków i prac Komisji Oceny Wniosków w związku z

realizacją zadania publicznego w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK (Zasady pracy Komisji

Oceny Wniosków) dokonano następujących zmian:

1) wykreślono pkt. 9;

2) nadano nowe brzmienie pkt. 12 (w proponowanym brzmieniu – pkt. 11):

„Komisja Oceny Wniosków, na podstawie ocen zawartych w kartach oceny merytorycznej, ustala listę rankingową projektów przeznaczonych do dofinansowania dla każdego subregionu odrębnie. Znajdują się na niej wszystkie wnioski ocenione merytorycznie, uszeregowane od najwyższej do najniższej uzyskanej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów o pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za zgodność projektu z potrzebami danej społeczności i stopień zaangażowania mieszkańców w realizację inicjatywy lokalnej.”;

3) nadano nowe brzmienie pkt. 14 (w proponowanym brzmieniu – pkt. 13):

„Aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek o udzielenie mikrodotacji musi uzyskać średnią ocen ekspertów w wysokości minimum 50 pkt. (50%).”;

4) wykreślono pkt. 15;

Po wykreśleniu ww. punktów numeracja działu zostanie zmieniona z zachowaniem numeracji ciągłej.

 

W załączniku nr 2, tj. Karcie Oceny Merytorycznej zmieniono sformuowanie „Ogólna ocena i sugestie zmian we wniosku (min. 5 zdań)” na „Ogólna ocena i sugestie zmian we wniosku”.

PONIŻEJ WSPOMNIANE REGULAMINY PO ZMIANACH:

Regulamin KOW 31.05.2017

Regulamin PROGRAM SPOŁECZNIK 31.05.2017

Skip to content