Zaproszenie do składania ofert – nr 5/KARR/UR/2017

Zaproszenie do składania ofert – nr 5/KARR/UR/2017

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego” zaprasza Państwa do składania ofert, którego przedmiotem jest:

opracowanie wizerunku graficznego (logo) oraz wizualizacji znaków graficznych wraz z materiałami promocyjno-informacyjnymi dla projektu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” nr RPZP.06.01.00-32-K004/16 realizowanego w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu  popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi, w szczególności kartą wizualizacji RPO WZ 2014-2020.

zapytanie ofertowe materiały promocyjne

W ramach zamówienia nastąpi przeniesienie majątkowych praw autorskich na Koszalińska Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.gorecka@karrsa.pl lub pisemnie na adres Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 15:30

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Niezbędne załączniki:

załącznik nr 1 ulotka

załącznik nr 2 wzór plakatu

załącznik nr 3 rollup

załącznik nr 4 wzór wizytówek

załącznik nr 5 papier firmowy

załącznik nr 6 formularz ofertowy

załącznik nr 7 oświadczenie

Załączniki pomocnicze:

karta_wizualizacji_rpo_wz_2014-2020_201603

podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_infopromo_140616

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

rozstrzygnięcie postępowania nr 5_KARR_UR_2017

Skip to content