ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/KARR/REW/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pod nazwą: redakcja i korekta programów rewitalizacji

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania: 13/KARR/REW/2017

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 EUR

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: redakcja językowo – stylistyczna i merytoryczna oraz korekta techniczna trzech odrębnych Lokalnych Programów Rewitalizacji dla Gminy Grzmiąca, Gminy Szczecinek i Miasta i Gminy Barwice.

Więcej informacji tutaj -> ZAPYTANIE redakcja i korekta programów rewitalizacji

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pani Justyna Iwankiewicz, e-mail: j.iwankiewicz@karrsa.pl

Ofertę w formie skanu należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail karrsa@karrsa.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.08.2017 r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content