INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr postępowania:12/KARR/REW/2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowania o zamówienie publiczne na:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania:12/KARR/REW/2017

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, działając zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

 

BIO-ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 75-504 Koszalin

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała 70 punktów na 100 możliwych.

Ww. wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

wybór_oferty12

Skip to content