OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 i ROK OBROTOWY 2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 i ROK OBROTOWY 2018

Rada Nadzorcza
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A.
z siedzibą w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8


zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym lub   Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe badanej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach ponosi biegły rewident.
 2. obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania za każdy rok obrotowy. O terminach tych posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident,
 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji  o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.   W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.
 5. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 winno nastąpić nie później niż w dniu 23 marca 2018 roku., zaś za rok 2018 nie później niż w dniu   22 marca 2019 roku.
 6. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

 

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216  Koszalin lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018″. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 22 września 2017 roku do godz. 15.00.

 

Oferta winna zawierać:

 1. informację o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.),
 3. udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,
 4. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Walnych   Zgromadzeniach   oraz   posiedzeniach   Rady   Nadzorczej   na   warunkach określonych w ogłoszeniu,
 5. łączną cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wraz z raportem z badań tych sprawozdań,
 6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
 7. wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego
 8. informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego
 9. aktualny odpis z właściwego rejestru

 

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego i pozycja na rynku audytorskim.

Otwarcie ofert ich ocena i wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki do dnia 29 września 2017 roku.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Skip to content