Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór Wykonawcy zamówienia dot. zakupu i dostawy przenośnego stołu wystawienniczo-promocyjnego

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia dot. zakupu i dostarczeniu stołu wystawienniczo-promocyjnego.

zapytanie-ofertowe-stół

Sposób składania ofert:

  • elektronicznie na adres p.gregorek@karrsa.pl , lub
  • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, lub
  • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego): Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostawy stołu wystawienniczo-promocyjnego”.

 

Termin składania ofert upływa 11 września 2017 r. o godzinie 09:00.

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Paulina Gregorek, numer 537 007 336, e-mail: p.gregorek@karrsa.pl .

 

Skip to content