INFORMACJA O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY
I  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

o zamówienie publiczne na:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania:12/KARR/REW/2017

 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, działając zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w ramach przedmiotowego postępowania, w związku z upływem terminu obowiązywania oferty nie zawarto umowy.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Brak możliwości zawarcia umowy

Skip to content