Zdobądź status przedsiębiorstwa społecznego!

Zdobądź status przedsiębiorstwa społecznego!

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego czy możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ przedsiębiorstwo społeczne nie stanowi odrębnej formy prawnej.

Przedsiębiorstwem społecznym może być podmiot, który prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (lub odpowiednio działalność oświatową lub kulturalną) a także:

  • celem jego działania jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pracownicy ci mają stanowić określony procent w zależności od charakteru podmiotu – celów realizowanych przez podmiot) lub realizacja usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w społeczności lokalnej);
  • nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, lecz przeznacza na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i reintegrację zawodową i społeczną lub działalność w sferze pożytku;
  • jego struktura zarządzania lub własnościowa opiera się na współzarządzaniu, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników;
  • zatrudnia nie mniej niż trzech pracowników na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną;
  • wynagrodzenia zatrudnionych nie przekraczają trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

KONTEKST WOJEWÓDZKI – KORZYŚCI dla podmiotu pojawiające się w REGIONIE:

Organizacje pozytywnie zweryfikowane otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego i zostaną wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych. Lista ta zamieszczona zostanie na stronach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i ma szansę stać się ważnym narzędziem pokazującym potencjał sektora ekonomii społecznej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów i świadczonych przez nie usług dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu przedsiębiorstwa społeczne zyskają dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych.

KONTEKST OGÓLNOPOLSKI – KORZYŚCI dla podmiotu pojawiające się w KRAJU:

Dodatkowo utworzona zostanie lista ogólnopolska przedsiębiorstw społecznych  – na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl. Lista będzie aktualizowana w oparciu o dane przekazywane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej we wszystkich województwach.

Łatwo dostępna baza przedsiębiorstw społecznych zwiększy skuteczność systemu wsparcia i pomoże w promocji przedsiębiorstw społecznych i ich oferty.

Aby złożyć wniosek w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, należy zgłosić się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w subregionie właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej:

 

SZOWES DLA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO(powiat białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński oraz Miasto Koszalin)

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, tel.: 94 341 63 30, e-mail: a.szczepanska@karrsa.pl

Załączniki:

Regulamin-nadawania-statusu-przedsiębiorstwa-społecznego-w-województwie-zachodniopomorskim

1. Załącznik-nr-1-Wniosek-o-nadanie-statusu-przedsiębiorstwa-społecznego

2. Załącznik-nr-2-Wzór-informacji-o-pozytywnej-weryfikacji-cech-przedsiębiorstwa-społecznego

3. Załącznik-nr-3-Wzór-informacji-o-negatywnej-weryfikacji-cech-przedsiębiorstwa-społecznego-utracie-statusu-przedsiębiorstwa-społecznego

4. Załącznik-nr-4-Karta-oceny-wniosku-o-nadanie-statusu-przedsiębiorstwa-społecznego

5.Załącznik-nr-5-Wzór-listy-przedsiębiorstw-społecznych

Skip to content