RUSZYŁ NABÓR NA “MIKRODOTACJE 2018”!

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE 2018”.

W konkursie 2018 do rozdysponowania jest 58 mikrodotacji w łącznej kwocie 290 tys. zł.

 

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

  1. Dla powiatów- białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalina:

wnioski-mikro2018@karrsa.pl

w nieprzekraczalnym terminie: 13.08.2018, godzina 15:30

 

2.Dla powiatów- wałeckiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, łobeskiego:

mikro2018@ndsfund.org

w nieprzekraczalnym terminie: 13.08.2018, godzina 15:30

 

Decyduje data i godzina złożenia oferty na skrzynkę mailową odpowiedniego Operatora.

Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W temacie wiadomości należy wpisać „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018”.

 

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z REGULAMINEM ZAMIESZCZONYM NA STRONACH: WWW.MIKRODOTACJE-MIL.KARRSA.PL, WWW.KARRSA.EU lub WWW.NDSFUND.ORG.

 

1. REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO MIKRODOTACJE 2018

2. Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MIKRODOTACJE 2018

3. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

4.Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych z patronem

5.Załącznik nr 3a Karta oceny merytorycznej dla grup nieformalnych i samopomocowych wnioskujących bez patrona

6. Załącznik nr 4 Wzór umowy organizacje

7. Załącznik nr 4a Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe z patronem

8. Załącznik nr 4b Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe bez patrona

9. Załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji

10. Załącznik nr 6 Opis dokumentu księgowego

 

 

Skip to content