ZAPYTANIE OFERTOWE 5/ZP/KARR/2018

Zaproszenie do składania ofert nr 5/ZP/KARR/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa 3 szt. niszczarek dokumentów dla potrzeb Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 2 października 2018 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: NISZCZARKI DLA KARR

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Skip to content