Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert nr 6/ZP/KARR/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa mebli biurowych i szafy kablowej dla potrzeb Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 10 października 2018 r., godz. 15:30. W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: MEBLE DLA KARR

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

 

Uwaga zmiana ogłoszenia: w dn. 2.10.2018 r. został zmieniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie Zadania nr 1 – zmieniono liczbę zamawianych kontenerów biurkowych i kontenerów mobilnych.

 

Ofertę należy złożyć na Załączniku nr 1 – Formularzu Ofertowym ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia po zmianie z dn. 2.10.2018 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_meble_po zm. 2.10.2018

 

Zapytanie ofertowe_meble_dla KARR_01.10.2018

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_meble

Załącznik nr 3 – Wzór umowy_meble

 

 

Istotna informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego:

W odpowiedzi na pojawiające się pytania Wykonawców Zamawiający informuje, że transport mebli do siedziby Zamawiającego może odbyć się w paczkach producenta, jeżeli ułatwi to transport i zabezpieczy meble przed uszkodzeniem, a ich montaż jest dopuszczalny na miejscu. Niezmiennie, transport przedmiotu zamówienia z wniesieniem oraz usługa montażowa i wszelkie koszty z tym związane muszą być zgodnie z zapytaniem ofertowym zawarte w ryczałtowej cenie oferty.

Zamawiający może udostępnić powierzchnię do składowania paczek, natomiast Zamawiający dysponuje  ograniczoną powierzchnią roboczą do montażu, którą może udostępnić na montaż mebli – do maksymalnie 20 m2, co należy wziąć pod uwagę przy kalkulacji czasu potrzebnego na montaż. W takiej sytuacji do Wykonawcy będzie należało usunięcie wszelkich odpadów po montażowych, opakowań, posprzątanie pomieszczenia. Przedmiot Umowy podlega odbiorowi dopiero po montażu i po przeniesieniu zmontowanych mebli do wskazanych przez Zamawiającego konkretnych pomieszczeń.

 

Skip to content