Zaproszenie do składania ofert nr 7/ZP/KARR/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 16 października 2018 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIA ELEKTR/ODGROM

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

zapytanie ofertowe 7.zp.2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_elektr_odgrom

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_elektr_odgrom

Załącznik nr 3 – Wzór zlecenia_elektr_odgrom

 

 

Skip to content