PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r. w zakresie zamówień przekraczających progi, o których mowa w powołanej Ustawie:

– art. 4 pkt 8: dla dostaw, usług i robót budowlanych powyżej równowartości kwoty 30 000 euro netto  – 4 planowane postępowania.

– art. 138g ust. 1: dla usług społecznych powyżej równowartości kwoty 750 000 euro – brak planowanych postępowań.

 

Do pobrania:

Plan ZP 2019 KARR SA_v.16.01.2019 r. – PZP

Skip to content