Zaproszenie do składania ofert nr 3/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa środków czystości: mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników kuchennych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu AGD.

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: ŚRODKI CZYSTOŚCI

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

KARR_SA_Zapytanie ofertowe_środki czystości

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_środki czystości

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_środki czystości

Załącznik nr 3 – Wzor umowy_środki czystości

Skip to content