ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy usług szkoleniowych (trenerów) dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” nr umowy: RPZP.07.01.00-32.K101/18-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na świadczenie usług pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie 640 godzin szkoleń z zakresu budowania kompetencji liderskich oraz budowania społecznego potencjału lokalnego”.

UWAGA! zapytanie_wykładowcy_zmiana

zapytanie_wykładowcy

 

Skip to content