Ruszył Program Społecznik na lata 2019-2021

 

Masz pomysł? Napisz wniosek, weź dotację i… działaj! Ruszył Program Społecznik na lata 2019-2021

Program Społecznik na lata 2019 – 2021 jest konsekwencją dotychczasowych działań w obszarze rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich na Pomorzu Zachodnim. Powstał w oparciu o doświadczenia z poprzednich edycji Programu m.in. jako wyraz wspólnego, międzysektorowego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.
Wieloletni charakter Programu tworzy długofalową perspektywę współpracy, dającą podstawę dla wsparcia merytorycznego, stabilności finansowej i ciągłości działań realizowanych w ramach Programu, szczególnie na przełomie sezonu jesienno – zimowego i zimowo – wiosennego.
Program ponownie realizowany będzie w formule regrantingu, w podziale na dwa filary:
Pierwszy filar to kontynuacja Programu zrealizowanego w latach 2017 – 2018r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw. Zwiększona kwota mikrodotacji to nowość tegorocznej edycji Programu.
Drugi filar to kontynuacja wsparcia regionalnych inicjatyw obywatelskich z 2018 roku, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.
Podtrzymany został odformalizowany charakter Programu, umożliwiający sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną – organizacjom pozarządowym, ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym.
Finansowanie PROGRAMU SPOŁECZNIK
Marszałek przeznaczył z budżetu województwa w latach 2019 – 2021 kwotę
10 500 000 złotych z podziałem na:
dofinansowanie każdego roku min. 500 mikrodotacji w kwocie do 4 tys. zł
dofinansowanie każdego roku min. 100 regionalnych inicjatyw obywatelskich w kwocie do 10 tys. zł
Cele PROGRAMU SPOŁECZNIK
• wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
• uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,
• wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej;
• „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu;
• zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu.

Nabór wniosków na mikrodotacje i regionalne inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl
Nabór rozpocznie się 7 maja 2018 r. na oba filary.

Kto ocenia wnioski?
Wnioski złożone na mikrodotacje zaopiniuje Komisja Oceny Wniosków składająca się m.in. z:
1) przedstawicieli Operatora;
2) przedstawicieli Województwa;
3) przedstawicieli różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.
Wnioski złożone na inicjatywy obywatelskie poddawane będą ocenie poprzez elektroniczne głosowanie mieszkańców województwa.

Operator
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
kontakt
spolecznik@karrsa.pl
tel. 94 341 63 30

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2019 – 2021 znajdują się na:
• stronie internetowej Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK
• stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.: www.wzp.pl w zakładce Program SPOŁECZNIK
• profilu Programu Społecznik na facebooku

Skip to content