ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZP/SZOWES/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZP/SZOWES/2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 13 komputerów typu laptop z systemem operacyjnym wraz z torbą i myszką oraz dwóch oprogramowań –  pakiet biurowy.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2019 r. do godz. 12:30 w wersji pisemnej w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin (sekretariat) lub  przesłać pocztą. Oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu.

Kopertę należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować według poniższego wzoru nazwa i adres wykonawcy z dopiskiem: „Zakup i dostawa 13 komputerów typu laptop z systemem operacyjnym wraz z torbą i myszką oraz dwóch oprogramowań – pakiet biurowy do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”.

Zapytanie ofertowe

zapytanie-ofertowekomputery owes doc

załacznik 1 – formularz ofertowy

załacznik 2 – oświadczenie

załacznik 3- protokół

załacznik 5 – system operacyny specyfikacja

załacznik 6 -oprogramowanie biurowe

załącznik 4 – umowa

 

 

Skip to content