Zaproszenie do składania ofert nr 8/ZP/KARR/2019

Zaproszenie do składania ofert nr 8/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

doradztwo specjalistyczne w zakresie analizy istniejącej sieci telekomunikacyjnej i informatycznej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie w części użytkowanej przez KARR S. A., analiza potrzeb Zamawiającego, zaprojektowanie docelowego układu tych sieci oraz nadzór nad wdrożeniem jego realizacji.

Kompletną ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: DORADZTWO SIEĆ TELEINFORMATYCZNA

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_sieć teleinformatyczna_22.07.2019

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_doradztwo teleinformatyczne_22.07.2019

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług_22.07.2019

Załącznik nr 4- Wzór umowy_doradztwo teleinformatyczne_22.07.2019

Załącznik nr 5 – Opis istniejącej sieci informatycznej

Zapytanie ofertowe_sieć teleinformatyczna_22.07.2019

 

Skip to content