POSTĘPOWANIE NA PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA LOKALNEGO / ANIMATORKI LOKALNEJ W RAMACH „PROGRAMU SPOŁECZNIK 2022-2024”

Szanowni Państwo,

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25 – dalej zwanej dalej „ustawą PZP” na:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024”

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert w sposób opisany w SWZ upływa 14 lutego 2022 r. o godzinie 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania oraz do składania ofert.

Załączniki:

Skip to content