Wybór najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania na pełnienie funkcji animatora lokalnego Programu Społecznik 2022-2024

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm. (Dalej: Ustawa PZP) Zamawiający – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. poniżej publikuje  informację o wyborze najkorzystniejszych ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP na: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” – Nr ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00042470/01.

Załączniki:

Skip to content