Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.- dalej zwanej „ustawą PZP” na: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” – w części nr 6.

Załączniki:

  1. Informacja
Skip to content