Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 16.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 3/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych dla realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/ZP/SPOŁ/2022

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.- dalej zwanej „ustawą PZP” na:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” – w części nr 4 i części nr 8.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie opublikować w Bazie Konkurencyjności kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego Zadania z uwzględnieniem możliwych zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zamówienie publiczne dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją prowadzonego postępowania znajduje się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78136

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Andrzeja Durki

od roku 2015 Członka Rady Nadzorczej

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pan Andrzej Durka przez lata dzielił się z nami swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem zawodowym i społecznym.

Przede wszystkim zapamiętamy jednak Pana Andrzeja Durkę jako osobę otwartą, pozytywną wobec wszystkich osób, którym dane było się z Nim spotkać i współpracować.

Jakub Rembowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej KARR S.A.

Natalia Wegner

Prezes Zarządu KARR S.A.

Pracownicy i Współpracownicy

KARR S.A.

Skip to content