Ogłoszenie o zamówieniu nr UR-III.1.1.2024

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów, pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 10.01.2024 roku, godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy)

Pozostałe dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert nr 10/ZP/KARR/2023

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o szacowanej wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 netto złotych, którego przedmiotem jest:

badanie ustawowych sprawozdań finansowych KARR S. A. za okres 12 miesięcy kończący się na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 14 listopada 2023 r., do godz. 15:00.

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Do pobrania ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami (formularzem ofertowym, oświadczeniem o niepowiązaniu z Zamawiającym, wzorem umowy).

Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/KARR/2023

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 130 000 netto złotych, którego przedmiotem jest:

Usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany własnoręcznie podpisanych dokumentów, pliki elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIA ELEKTR/ODGROM

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań,
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 11/ZP/SPOŁ/2022

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 11/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zapewnienie pobytu w hotelu oraz bazy szkoleniowej i noclegowo-żywieniowej dla grupy 15 osób, uczestników szkolenia organizowanego w ramach zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Załączniki:

  1. Protokół

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA rok produkcji 2009

Zarząd Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży środka trwałego (samochód osobowy Opel Astra, rok produkcji 2009), znajdującego się w siedzibie spółki przy ulicy Przemysłowej 8 w Koszalinie, stanowiącego własność Spółki.

Kompletną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą /kurierem w sekretariacie Spółki KARR S. A. przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin (III p.) do dnia 08.08.2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą nadawcy i napisem „Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego”

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn. 09.08.2022 o godzinie 9:00 w siedzibie KARR S. A.

Środek trwały można obejrzeć w terminie 25.07.2022 r.- 08.08.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00  po uprzednim uzgodnieniu z p. Markiem Wietrzyńskim tel. 501-703-621.

Szczegóły  znajdują się w poniższych Załącznikach:

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy kupna – sprzedaży.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.- dalej zwanej „ustawą PZP” na: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” – w części nr 6.

Załączniki:

  1. Informacja

Rozstrzygnięcie postępowania nr 10/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 10/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: opracowanie narzędzia do sporządzania raportów statystycznych w ramach  realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”.

Załączniki:

  1. protokół

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup zestawów prezentowych art. spożywczych

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. rozstrzygnęła postępowanie na Dostawę zestawów prezentowych art. spożywczych dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

Wybór najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania na pełnienie funkcji animatora lokalnego Programu Społecznik 2022-2024

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm. (Dalej: Ustawa PZP) Zamawiający – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. poniżej publikuje  informację o wyborze najkorzystniejszych ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP na: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” – Nr ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00042470/01.

Załączniki:

Skip to content