Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/REWI/2022

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 1/ZP/REWI/2022, którego przedmiotem jest dostawa zestawów prezentowych art. spożywczych dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Wszystkie istotne informacje znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Opis przedmiotu zamówienia,
  3. Formularz ofertowy,
  4. Oświadczenie o braku powiązań,
  5. Wzór umowy.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 13 telefonów komórkowych w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Szanowni Państwo,

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 , którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych dla realizacji zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024”. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: m.kiner@karrsa.pl  lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 23.02.2022r. godz. 15:30. W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: 3/ZP/SPOŁ/2022 Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Załącznik:

  1. Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/2022
  2. Formularz ofertowy oraz oświadczenie

POSTĘPOWANIE NA PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA LOKALNEGO / ANIMATORKI LOKALNEJ W RAMACH „PROGRAMU SPOŁECZNIK 2022-2024”

Szanowni Państwo,

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25 – dalej zwanej dalej „ustawą PZP” na:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024”

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert w sposób opisany w SWZ upływa 14 lutego 2022 r. o godzinie 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania oraz do składania ofert.

Załączniki:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2022 ROK

Szanowni Państwo,

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., na podstawie art. 23 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa PZP) t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok realizowanych na podstawie Ustawy PZP.

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych nr 4/ZP/REWI/2021 oraz 6/ZP/REWI/2021

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych nr 4/ZP/REWI/2021 oraz 6/ZP/REWI/2021 na:

  1. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”,
  2. Usługa opracowania graficznego, korekty językowej, komputerowego składu, łamania, przygotowania do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Więcej szczegółów w załącznikach:

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 6/ZP/REWI/2021 w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Pytanie:

“W swoim zapytaniu ofertowym z dnia 01,12,2021 napisali Państwo

zapotrzebowanie na statuetki: szklane lub metal lub połączenie szkła z metalem w kształcie ośmiokąta o wysokości ok 10cm.

Mam pytanie czy szklana statuetka w formie sześciokąta wysokość 22,5cm lub statuetka z plexy w formie ośmiokąta

Wysokość 18cm może być brana pod uwagę?”

Odpowiedź:

“Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową propozycję wykonawcy jako niezgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia”.

Skip to content