ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. dostarczenia materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (RPZP.07.01.00-32-K101/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE REWITALIZACJA- dostarczenie materiałów biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE REWITALIZACJA- formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 3/KARR/2018 – zakup sprzętu komputerowego

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym.

zapytanie ofertowe sprzęt komputerowy

 

UWAGA! AKTUALIZACJAzapytanie ofertowe sprzęt komputerowy-AKTUALIZACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

karr-logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

ZK4/7.1/2016

 

do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  powyżej 50 tys. PLN netto udzielanego jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00

Zapytanie ofertowe: „Usługi doradztwa specjalistycznego w procesie animacji na rzecz tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek „

karr-logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Usługi doradztwa specjalistycznego w procesie animacji na rzecz tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

ZK1/7.1/2016

 do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  powyżej 50 tys. PLN netto udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00

Zapytanie ofertowe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z planowanym aplikowaniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3. Wsparcie dla utworzenia i/ lub funkcjonowania (w tym wzmocnienie potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, ogłasza nabór partnerów do wspólnej realizacji 4 projektów:

– region koszaliński

– region szczecinecki

– region szczeciński

– region stargardzki

Podmioty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym proszone są o przesłanie ofert w wersji papierowej lub elektronicznej do dnia 17 lutego 2016 roku.

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy

 

  1. formularz oferty
  2. zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE BILLBOARD

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe:

[nc-download path=”zapytania-ofertowe/karr/zapytanie-ofertowe-billboard.doc”][/nc-download]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BILLBOARDU DLA KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 1/08/2015/KARR

Zamawiający:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
Tel.94 341 63 30

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk i montaż billboardu (1 kolor) o wymiarach 240 x 600 cm.
Specyfikacja usługi
 Billboard odporny na warunki atmosferyczne.
 Cena powinna uwzględniać montaż – wyklejenie.
 Projekt graficzny plakatu zostanie przekazany przez Zamawiającego.

Kryterium oceny oferty
Cena brutto – 100 %

Miejsce i termin składania oferty
Oferty należy przesłać mailem na adres karrsa@karrsa.eu w terminie do 13 sierpnia 2015 r. do godz.
15.30. Osoba upoważniona do kontaktu: Pani Karolina Włodyka – spec. ds. promocji i informacji,
tel.94 341 63 30.

Pozostałe warunki oferty
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Usytuowanie billboardu – Koszalin, ul. Przemysłowa 8.

Koszalińska Agencja tel. 94 341-63-30
Rozwoju Regionalnego S.A.  fax. 94 341-60-88
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
www.karrsa.eu; karrsa@karrsa.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający – oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Skip to content