SZOWES-OWES dla regionu koszalińskiego PLUS

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Fundacją pod Aniołem, “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o. , realizuje projekt”SZOWES- OWES W REGIONIE KOSZALIŃSKIM PLUS”.

Działania OWES finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr FEPZ.06.15.-IP-01-0001/23 z dnia 15.12.2023 r.

Wartość projektu : 12 583 589,70 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12 240 740,71 zł

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

Co będzie się działo?

➡️Planujemy stworzyć lub rozwinąć potencjał 148 PES/PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług dzięki kompleksowemu wsparciu, który obejmuje także dotacje na utworzenie miejsc pracy.

➡️Wspólnie z Wami utworzymy 90 nowych miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

➡️Obejmiemy naszymi działaniami 350 osób z regionu koszalińskiego (w tym 35 osób niepełnoprawnych).

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

NOWY regulamin oraz formularze rekrutacyjne znajdują się pod linkiem : http://owes.koszalin.pl/pliki-do-pobrania/

Zachęcamy do kontaktu z doradcami OWES: http://owes.koszalin.pl/kontakt/

Zaproszenie do udziału w akcji “Niepodległa do hymnu”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w akcji “Niepodległa do hymnu” organizowanej przez Biuro Programu “Niepodległa”. Wydarzenie odbędzie się 11 listopada br. o godz. 12:00 i będzie polegać na wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski.

Świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez zbiorowe wykonanie hymnu państwowego jest wyjątkową okazją do podkreślenia wspólnotowego wymiaru obchodów.

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego  „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.  działając na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy PZP, niniejszym przekazuje informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” (Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00042470/01) – postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.

Nabór członków KOW w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Szanowni Państwo!

Do 20 marca 2022 r. Operator Programu Społecznik 2022-2024 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków. Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy spolecznik@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE”. Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać m.in. przedstawiciele Operatora, przedstawiciele Województwa, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów, przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – jako głos doradczy;

Liczba członkiń/członków Komisji nie może przekroczyć 5 osób. Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje, a także osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.).

Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego subregionu, pod warunkiem ujęcia wyczerpującego uzasadnienia.

Zebrane i zweryfikowane formalnie formularze zgłoszeniowe zostaną przekazane Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego celem powołania Komisji Oceny Wniosków w drodze uchwały – odrębne dla każdego z 5 subregionów.

Załączniki:

  1. Regulamin KOW
  2. Formularz zgłoszeniowy – członek komisji

NEET-Revitalisation

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest liderem projektu pn. “NEET-Revitalisation” w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem zagranicznym jest międzynarodowa organizacja pozarządowa Accion contra el Hambre. Projekt jest uzupełnieniem projektu standardowego pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Pracujemy nad przygotowaniem programu aktywizacji zawodowej osób młodych na podstawie narzędzi i metodologii wykorzystywanych przez partnera międzynarodowego.

Podczas pierwszej wizyty studyjnej w Madrycie zapoznaliśmy się z technikami aktywizacji osób młodych, w tym m.in. sesje grupowe i indywidualne, zasady opracowywania biznesplanu, metoda drzewa strategicznego, prototypowanie, gamifikacja i in. W trakcie drugiej natomiast – tym razem w województwie zachodniopomorskim – pogłębiliśmy wiedzę o nich i mogliśmy pokazać partnerowi międzynarodowemu specyfikę pracy ze społecznościami lokalnymi obszarów rewitalizacji, przede wszystkim na terenach wiejskich, oraz młodymi osobami. Dziękujemy przedstawicielkom i przedstawicielom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie za interesujący wkład w warsztaty.

Skip to content