UWAGA! Zmiana w regulaminie Mikrodotacji SPOŁECZNIK 2018!

zmiana w regulaminie

Uwaga!!!

Zmiana w regulaminie MIKRODOTACJI programu SPOŁECZNIK 2018 w punkcie 8.2.11 !!!

 

Brzmiący:

„W przypadku wniosków znajdujących się na liście rankingowej z taka sama ilością punktów o przyznaniu

dofinansowania decyduje ilość punktów przydzielona w trakcie oceny merytorycznej zgodnie z kartą oceny

merytorycznej w następującej kolejności: 1, 4, 5, 7, 6, 3, 8.”

 

Zmienia brzmienie na :

„W przypadku wniosków znajdujących się na liście rankingowej z taka sama ilością punktów o przyznaniu

dofinansowania decyduje ilość punktów przydzielona w trakcie oceny merytorycznej zgodnie z kartą oceny

merytorycznej w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 5.”

 

Zaktualizowany regulamin będzie dostępny wkrótce.

UWAGA! Ruszyły nabory na mikrodotacje i budżet obywatelski!

ubghg

UWAGA! Ruszyły nabory na mikrodotacje i budżet obywatelski!

Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Pierwszy filar to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać łącznie o  500 mikrodotacji (100 mikrodotacji na dany subregion) do 3.000zł na realizację oddolnych inicjatyw.

I TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

03.04.2018 – 25.04.2018  – ZOSTANIE UDZIELONYCH 50 MIKRODOTACJI

Drugi filar to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, gdzie dofinansowanie otrzyma 150 inicjatyw w wysokości do 10.000zł (3 inicjatywy na każdy powiat i inicjatywy o zasięgu wojewódzkim).

TERMIN NABORU INICJATYW:

03.04.2018 – 25.04.2018 – ZOSTANIE UDZIELONYCH 150 DOFINANSOWAŃ

Nabór wniosków prowadzony jest przy wykorzystaniu generatora wniosków który znajduje się na stronie www.Witkac.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

karr-logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

ZK4/7.1/2016

 

do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  powyżej 50 tys. PLN netto udzielanego jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00

ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie analizy społeczno-gospodarczej podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

karr-logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie analizy społeczno-gospodarczej podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

ZK3/7.1/2016

 

do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  powyżej 50 tys. PLN netto udzielanego jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00

JEREMIE nabór wniosków !

jeremie aktual_10_2014

NABÓR WNIOSKÓW

OD DNIA 21-03-2016 R.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na mikropożyczki z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 22 lutego 2016 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 4.3/2015/ZFPJ/2/273, na podstawie której realizuje zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 4.3/2015/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci Pożyczki Globalnej dla Przedsiębiorczości Akademickiej.Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi 2 058 672,16 zł, a mikropożyczki oferowane są przedsiębiorcom na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis.

Fundusz Pożyczkowy Koszalińskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE dla „Przedsiębiorczości Akademickiej” preferencyjne mikropożyczki dla przedsiębiorców. Pożyczki skierowane są do mikro przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI 0%

Ogólne warunki udzielania pożyczek:

 • Maksymalna kwota pożyczki 75 000,00 zł
 • Oprocentowanie 0,00 %
 • Prowizja 0,00 %
 • Wymagany wkład własny 0,00 %
 • Czas spłaty do 72 miesięcy (6 lat)

Oferujemy wsparcie finansowe przedsiębiorcom, którzy są:

 • Studentami (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • Absolwentami studiów wyższych (do 48 m-cy od daty ukończenia studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
 • Doktorantami
 • Pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi
 • Uczestnikami studiów podyplomowych w tym MBA
 • Prowadzącymi działalność gospodarczą typu Spin-off, Spin-out

Cel na jaki pożyczka może zostać udzielona:

 • Finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności finansowanie działań przyczyniających się do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 • Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Refinansowanie zadłużenia w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych u innych podmiotów,
 • Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
 • Współfinansowanie wydatków z innych funduszy Unii Europejskiej, bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, funduszy strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
 • Cele obrotowe

DOKUMENTY APLIKACYJNE ORAZ REGULAMIN FUNDUSZU DOSTĘPNE W ZAKŁADCE JEREMIE

Newsletter #1

Zostały zaktualizowane informacje dotyczące pożyczki opartej o inicjatywę JEREMIE.

JESSICA – pomysły dla twojego miasta

Przypominamy! Miasta w województwie zachodniopomorskim mogą ubiegać się w Banku Ochrony Środowiska S.A. o preferencyjne pożyczki na odnowę zdegradowanych obszarów, w tym powojskowych i poprzemysłowych.
O wsparcie finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Pomocą przy pozyskiwaniu pieniędzy na realizację pomysłów na naszym terenie służy Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego. Do zadań Agencji należy m.in. wstępna ocena projektów pod kątem założeń inicjatywy JESSICA oraz współpraca przy kompleksowym przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie preferencyjnej pożyczki.

Więcej informacji – j.minkiewicz@karrsa.eu

Świetna wiadomość dla przedsiębiorców

JEREMIE to najtańsza na rynku usług finansowych pożyczka dla przedsiębiorców. Po pożyczkę może zgłosić się każde mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo z województwa zachodniopomorskiego, które potrzebuje środków na rozwój, np. na wyposażenie, sprzęt. Górna granica pożyczki, o jaką można się starać to 100 tys. złotych. Oprocentowanie tych pożyczek jest rekordowo niskie – WIBOR1M – 2 pp (stawka WIBOR1M minus dwa punkty procentowe).

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej. To pożyczki o niskim oprocentowaniu, które ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski składać będzie można już od stycznia 2012 roku.

Więcej informacji – jeremie@karrsa.eu

Unijne fundusze dla twojej firmy

Wiedza przekłada się na pieniądze – o tym jak zdobywać unijne fundusze dla swojej firmy mogli się dowiedzieć uczestnicy bezpłatnego seminarium zorganizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. Kilkugodzinne spotkanie z zainteresowanymi przedsiębiorcami odbyło się 29 listopada.
Jednym z punktów spotkania były zasady naboru wniosków o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania  1.1.3 "Inwestycje MSP w nowe technologie".

Wśród tematów był też fundusz pożyczkowy KARR S.A. stworzony w ramach inicjatywy JEREMIE, który ma na celu pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej informacji – m.baranowicz@karrsa.eu

Obecni w mediach

W listopadzie KARR rozpoczął akcję informacyjną o programie JESSICA. Jednym z jej punktów był dyżur w redakcji "Głosu Koszalińskiego" pod hasłem "JESSICA dla twojego miasta". Czytelnicy mieli do naszego eksperta Joanny Minkiewicz ponad 20 pytań dotyczących programu.
Joanna Minkiewicz o możliwościach finansowania inwestycji w zdegradowanych obszarach miejskich odpowiadała również na antenie koszalińskiej telewizji kablowej MAX w programie "Temat tygodnia".

Szkolimy…

Działalność  KARR to przede wszystkim szkolenia. Wśród szkoleń są na przykład "Zamówienia Publiczne dla Wykonawców – Składam prawidłową ofertę i wygrywam przetarg", "Telemarketing –  skuteczna sprzedaż produktów i usług, podczas rozmowy telefonicznej". Prócz tego KARR ma cały wachlarz szkoleń, też przygotowywanych specjalnie dla konkretnych klientów.

Jesienne seminarium

17-18 listopada w Bielsku-Białej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego EURADA połączone z międzynarodowym forum Agorada 2011. Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego reprezentował Ryszard Zdrojewski. Organizatorami Agorady był samorząd Bielska oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. Tematem przewodnim konferencji było pojęcie „Inteligentnej Specjalizacji Regionalnej”, rozumiane jako nowe unijne podejście do polityki innowacyjności. Bielska konferencja miała pomóc w określeniu zasad na jakich fundusze strukturalne na promocję innowacji będą przekazywane poszczególnym regionom w kolejnej perspektywie budżetowej UE, w latach 2014-2020.

Jesteśmy wśród liderów

Prezes KARR, Ryszard Zdrojewski uczestniczył w „Środkowopomorskiej Akademii Liderów”, która odbyła się 8 i 9 grudnia w Mielnie. Szkolenie zorganizowała Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania. Prezes KARR przedstawił zaproszonym gościom referat  pt. „Założenia unijnej polityki regionalnej  na lata 2014-2020”.

Jednym z punktów szkolenia była również prezentacja działań samorządu województwa zachodniopomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawił ją Andrzej Jakubowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyżur o pożyczkach

Następny z ekspertów KARR, Maciej Baranowicz odpowiadał na pytania czytelników „Głosu Koszalińskiego”. Dyżur eksperta związany był z unijną inicjatywą JEREMIE, w ramach której KARR udzielać będzie pożyczek przedsiębiorcom. Wnioski o niezwykle korzystnie oprocentowane pożyczki składać będzie można już w styczniu 2012 roku. Czytelników interesowały warunki udzielenia pożyczek, formalności, oraz konsekwencje jakie niesie z sobą nie spłacanie zaciągniętych zobowiązań.

Więcej informacji – m.baranowicz@karrsa.eu

Reklama w KARRMarkt

Oferujemy powierzchnię reklamową w naszym czasopiśmie "KARRMarkt" na bardzo atrakcyjnych warunkach. Podstawowy moduł to 1/4 strony A4 w cenie 50zł, za pełną stronę zapłacicie Państwo 300zł. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą – zgłoszenia można nadsyłać na adres – reklama@karrsa.eu

Dystrybucja odbywa się na terenie Koszalina, Kołobrzegu, Świdwina, Szczecinka.

Z każdym zamówieniem publikacja na stronach Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego BEZPŁATNIE!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Kiedy Boże Narodzenia nadchodzi,
przesłać życzenia się godzi.
Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych
zdrowia, spokoju, radości,
a w Nowym Roku – olbrzymiego Rogu Obfitości.

Zespół Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

Skip to content