Zarządzenie konsultacji społecznych dla gminy Tychowo w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo, 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje, iż do siedziby firmy wpłynęły 3 fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych dla gminy Tychowo. Na podstawie pkt. 1 § 2 Regulaminu konsultacji społecznych  w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” oraz właściwego zarządzenia postanowiono o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest promocja dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych do etapu zapytania na udzielenie zamówienia. Pierwsze dwa przedsięwzięcia inwestycyjne na liście rankingowej z największą liczbą ważnych głosów otrzymują promocję do etapu zapytania na udzielenie zamówienia.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 26.05.2020 r. Ich zakończenie nastąpi w dniu 02.06.2020 r. o godzinie 23:59. Lista rankingowa zostanie opublikowana nie później niż w dniu 16.06.2020 r.

Do konsultacji społecznych zgłoszono następujące fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych:

 1. „Szczęśliwe dzieciaki” –przedmiotem inwestycji będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej
  w Dobrowie w urządzenia zabawowe (tj. zestaw składający się z schodków, pomostu i ślizgawki, piaskownicę, bujaka, 2 huśtawek oraz kółka i krzyżyka), które umilą czas najmłodszym uczniom pomiędzy zajęciami szkolnymi. Finalizacja projektu odbędzie się w formie festynu rodzinnego.
 2. „Śladami dawnego Tychowa” – w ramach przedsięwzięcia na ścianie jednego bloków przy ul. Szczecineckiej w Tychowie zostanie namalowany mural o tematyce historycznej, który przedstawi dworzec kolejowy z ok. 1910 roku.  To będzie drugie takie dzieło w tej okolicy. Projekt zostanie uzupełniony o postawienie na świeżym powietrzu dwóch betonowych grillów do użytku publicznego. Grupa inicjatywna przewiduje realizację wydarzenia animacyjnego w formie uroczystego otwarcia.
 3. „Zieleń wprowadzamy o zdrowie mieszkańców dbamy” – w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowany  nowy, zielony, nowoczesny i bezpieczny przystanek wykonany ze stali (konstrukcja) i drewna (siedziska i ławki) przy ul. Dworcowej w centrum Tychowa wraz z nasadzeniami zieleni wokół niego. Wnioskodawcy planują dodatkowo przeprowadzić otwarcie z poczęstunkiem i serią zabaw dla dzieci.

Wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Tychowo serdecznie zachęcamy do głosowania na platformie elektronicznej dostępnej pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOuD_0usV-8SnBozzTmd88-4uS85xgYeHxjQJRe6PHPumpYQ/viewform?usp=sf_link.

Informujemy również, że kartę do głosowania będzie można złożyć podczas dyżurów animatora lokalnego p. Andrzeja Łysiaka, które odbędą się: 1. 28 maja 2020 r. od 13:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Tychowo, w sali konferencyjnej.2. 2 czerwca 2020 r. od 11:00 do 14:00 w Urzędzie Gminy Tychowo, w sali konferencyjnej. Kartę można również wysłać do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z animatorem lokalnym Andrzejem Łysiakiem pod nr. tel. 692 389 872 lub Maciejem Ziemińskim (nr tel. 660 175 211).

Załączniki:

Nabór wniosków na pożyczki płynnościowe

Nabór Wniosków na Pożyczki Płynnościowe z dniem 19-05-2020 r.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ZARR S.A. zawarły Umowę Pośrednictwa Finansowego na Pożyczkę Płynnościową, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małych i średnich firm), które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji powodującej negatywne konsekwencje w działalności gospodarczej.

Pożyczka płynnościowa umożliwi przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Wartość Pożyczki:

 • do 25 000,00 PLN dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej,
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Oprocentowanie Pożyczki:

 • od 1,84% w skali roku

Okres spłaty Pożyczki:

 • do 60 miesięcy (do 5 lat),
 • karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej przyznania.

Kto może ubiegać się o Pożyczkę?

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),

Co można sfinansować z Pożyczki?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2020 r.,
 • pokrywania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania niektórych wydatków inwestycyjnych w wys. do 30% kwoty pożyczki.

Więcej informacji tutaj.

Pożyczki płynnościowe w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego

KARR S.A. już za chwilę uruchomi Pożyczki Płynnościowe w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ZARR S.A. zawarły Umowę Pośrednictwa Finansowego na Pożyczkę Płynnościową, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małych i średnich firm), które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji powodującej negatywne konsekwencje w działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana będzie w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pożyczka płynnościowa umożliwi przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Informacja ws. koronawirusa

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zachęcamy do zdalnej formy kontaktu z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. Dane kontaktowe są dostępne pod adresem https://karrsa.eu/kontakt/.

W sprawach związanych z poszczególnymi projektami uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych:

 1. OWES, region koszaliński – http://owes.koszalin.pl/kontakt_2/.
 2. JEREMIE2 – https://karrsa.eu/fundusz-pozyczkowy-jeremie/.
 3. Społecznik – http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/.
 4. Usługi Rozwojowe – http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/.
 5. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację – https://www.spolecznarewitalizacja.pl/projekt2.html.
 6. Mikrodotacje – http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/kontakt.

Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 23 marca 2020 r. Operator projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020” czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy  fio2020@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE FIO”.

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje: osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.)

Spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pyrzycach

W dniu 12 marca 2020 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Lokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach. Celem prezentacji naszego panelu tematycznego będzie przybliżenie zasad i warunków udzielania pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Zaprezentujemy aktualne produkty Jeremie 2 przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Lipiańskiej 4 w Pyrzycach, o godz. 11:00, w czwartek 12.03.2020 r.

Serdecznie zapraszamy przyszłych i działających już przedsiębiorców!

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW !

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 13 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. każda, o łącznej wartości 65 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 3  przyznane zostaną grupom nieformalnym i grupom samopomocowym – wnioskującym bez Patrona.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne poprzez:

 • zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
 • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
 • wzmocnienie potencjału III sektora
 • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania lokalnych liderów.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i skierowany do:

 • młodych organizacji pozarządowych,
 • kół gospodyń wiejskich
 • grup nieformalnych
 • grup samopomocowych

działających na terenie powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego oraz Miasto Koszalin.

Nabór wniosków trwa od 2.03.2020 do 15.04.2020 do godz. 15:30.

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

wnioski-mikro2020@karrsa.pl

Niezbędne materiały do pobrania na stronie http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/

Dyżury animatora lokalnego Andrzeja Łysiaka w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Serdecznie zapraszamy na dyżury animatora lokalnego Andrzeja Łysiaka w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, które odbędą się w następujących terminach:

Gmina Tychowo:

 1. 4 marca, od 10:00 do 11:00 w OSP Tychowo,
 2. 10 marca, od 08:00 do 09:00 w OSP Tychowo,
 3. 17 marca, od 08:30 do 09:30 w OSP Tychowo,
 4. 20 marca, od 08:30 do 09:30 w OSP Tychowo.

Gmina Świeszyno:

 1. 4 marca, od 13:00 do 14:00 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka”,
 2. 10 marca od 11:00 do 12:00 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka”,
 3. 17 marca od 11:30 do 12:30 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka”,
 4. 20 marca od 11:30 do 12:30 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka”.

Skip to content