Zaproszenie do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie na rozwój i kwalifikacje kadr MŚP”

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie na rozwój i kwalifikacje kadr MŚP”. Wydarzenie odbędzie się 24 lutego 2021 r., godz. 08.00 – 08.40.

 Czas rejestracji upływa 23 lutego 2021 r. o godz. 14.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat możliwości wsparcia
mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy planują rozwój swoich zasobów kadrowych.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne w wersji elektronicznej. Planowane zakończenie – godz. 08.40.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub 606 985 226)
lub elektroniczne (
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 23.02.2021 r.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach
czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach
i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16

78 – 400 Szczecinek

Tel.: 94 372 92 50, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:

Joanna Błaszkiewicz

Edyta Wieleba – Matyśniak

Karolina Filowiat

Zaproszenie do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie na innowacje – Badania na rynek”

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie na innowacje – Badania na rynek”. Wydarzenie odbędzie się 12 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 10.40.

 Czas rejestracji upływa 11 lutego 2021 r. o godz. 14.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat możliwości wsparcia
mikro, małych i średnich przedsiębiorców m.in. z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy planują innowacje produktowe lub procesowe.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne w wersji elektronicznej. Planowane zakończenie – godz. 10.40.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub 606 985 226)
lub elektroniczne (
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 11.02.2021 r.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach
czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach
i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16

78 – 400 Szczecinek

Tel.: 94 372 92 50, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:

Joanna Błaszkiewicz

Edyta Wieleba – Matyśniak

Karolina Filowiat

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Spółki

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koszalinie

Działając na podstawie art. 18 pkt. 9 Statutu KARR SA , art. 18 ust.1  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  2016, poz. 2259) oraz w oparciu o „Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego” (załącznik do uchwały Nr 1390/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2017), Rada Nadzorcza Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 2. co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U 2016. poz. 2259).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny opatrzony własnym podpisem;
 3. zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty;
 4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (obowiązkowo adres do korespondencji adres e-mail i nr telefonu kontaktowego);
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w oryginale, poświadczonych notarialnie odpisach lub kopiach poświadczonych przez kandydata;
 6. oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata o:
 7. ukończeniu studiów wyższych;
 8. co najmniej pięcioletnim stażu pracy w tym co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
 9. korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 11. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259);
 12. kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., powinien zawrzeć oświadczenie o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego;
 13. oświadczenie o  wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych
  zgromadzonych w procesie rekrutacji ( w tym na umieszczenie na stronie internetowej Spółki  danych osobowych na liście kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24),
 14. zachowaniu w poufności informacji uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym danych zawartych w otrzymanych przez kandydata dokumentach Spółki;
 • kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Zgłoszenie powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza . Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, nie otwierać przed 01 marca 2021 r.”.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 08 lutego 2021 roku do dnia 01 marca 2021 roku w siedzibie Spółki: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w sekretariacie Spółki w godzinach: 8-00 – 15-00 lub przesłać na ww. adres przesyłką rejestrowaną lub kurierem. W każdym przypadku datą złożenia zgłoszenia jest data wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym

Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym odbędzie się w dniu 02 marca 2021 roku. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą minimum jednego kandydata do kolejnego etapu postepowania kwalifikacyjnego będzie wystarczające do kontynuacji postępowania.

Kandydaci spełniający wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach 08 – 12 marca 2021 roku. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • wiedzę w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych; finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • wiedzę z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu i promocji, sprzedaży, public relations;
 • wiedzę z zakresu planowania zadań i zasobów;
 • wiedzę z zakresu zasad i przepisów prawa pracy,
 • proponowaną przez kandydata koncepcję rozwoju Spółki.

Informacje o Spółce będą udostępnione w jej sekretariacie o godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach od 02 marca 2021 roku do 08 marca 2021 roku. Kandydatom zostaną udostępnione do wglądu następujące informacje:

 1. Statut Spółki;
 2. Schemat organizacyjny Spółki;
 3. Aktualny opis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019  wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;

Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów, zakwalifikowanych do rozmów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki

Po zakończeniu postępowania, kandydaci mają możliwość odbioru złożonych dokumentów w ciągu trzech miesięcy od poinformowania o wynikach na stronie internetowej Spółki. Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie komisyjnie zniszczona.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, jak również zmiany warunków postępowania kwalifikacyjnego w związku z wystąpieniem przeszkód związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo!

Na podstawie Regulaminu dotyczącego realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW  w z wiązku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K101/18Uprzejmie informujemy, że od 4 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 roku trwa nabór wniosków do konkursu w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Operatorem projektu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach konkursu zostaną przyznane środki finansowe na realizację minimum 50 lokalnych inicjatyw na obszarach rewitalizowanych następujących gmin: Karlino, Tychowo, Przybiernów, Gryfice, Golczewo, Świerzno, Wolin, Polanów, Świeszyno, Malechowo, Postomino, Darłowo (gmina wiejska), Darłowo (gmina miejska), Sławno (gmina wiejska), Chociwel, Ińsko, Suchań, Biały Bór, Borne Sulinowo, Szczecinek (gmina miejska), Połczyn-Zdrój, Sławoborze, Łobez, Resko oraz Rymań.

Przedmiotem prac Komisji Oceny Wniosków będzie przygotowanie listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania w terminie od 16 lutego 2021 roku do maksymalnie 5 kwietnia 2021 roku. Lista zostanie opublikowana na stronach www.karrsa.pl oraz www.spolecznarewitalizacja.pl. Szczegółowe zasady oceny znajdują się w regulaminie konkursu.

Każda inicjatywa lokalna może maksymalnie otrzymać do 21 500 zł dofinansowania, w tym 18 000 zł na realizację inwestycji, 2 000 zł na koszt nadzoru oraz 1 500 zł na wydarzenie animacyjne integrujące społeczność lokalną. Termin realizacji inicjatywy lokalnej nie może być dłuższy niż 3 miesiące oraz musi zawierać się w okresie od 26 kwietnia 2021 roku do 31 października 2021 roku.

Projekt inicjatywy lokalnej należy przygotować na formularzu pn. „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego”, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Podpisany przez wszystkich członków grupy inicjatywnej wniosek można przesłać do 15.02.2021 r. do godz. 23:59 listownie pod adres:

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

z dopiskiem „Nabór ofert w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację””.

 

O zakwalifikowaniu wniosku do dalszego postępowania decyduje data wpływu. Istnieje również możliwość przesłania skanów dokumentów pod adres m.ziminski@karrsa.pl pod warunkiem zabezpieczenia plików przed wyświetleniem i edycją do momentu zakończenia naboru oraz uprzedniego wysłania podpisanego wniosku pod wyżej wskazany adres.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z personelem projektu:

powiat białogardzki – Gmina Karlino Rynkiewicz Marcin m.rynkiewicz@karrsa.pl
Tel. 660 239 373
powiat białogardzki – Gmina Tychowo Andrzej Łysiak a.lysiak@karrsa.pl
Tel. 692 389 872
powiat goleniowski – Gmina Świerzno Ariel Juszczak juszczakprojekt@gmail.com
Tel. 692 389 925
powiat gryficki – Gmina Gryfice Ariel Juszczak juszczakprojekt@gmail.com
Tel. 692 389 925
powiat kamieński – Gmina Golczewo Alicja Tarnowska a.tarnowska@poczta.fm
Tel. 692 389 896
powiat kamieński – Gmina Przybiernów Alicja Tarnowska a.tarnowska@poczta.fm
Tel. 692 389 896
powiat kamieński – Gmina Wolin Alicja Tarnowska a.tarnowska@poczta.fm
Tel. 692 389 896
powiat koszaliński – Gmina Polanów Lidia Pieńkos l.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat koszaliński – Gmina Świeszyno Andrzej Łysiak a.lysiak@karrsa.pl
Tel. 692 389 872
powiat sławieński – Gmina Malechowo Agnieszka Lewczuk swietlice@malechowo.pl
 Tel.509 729 485
powiat sławieński – Gmina Postomino Małgorzata Wojciechowska goskamaciejewska@wp.pl
         Tel. 660 238 926
powiat sławieński – Gmina Darłowo Maciej Ziemiński m.ziminski@karrsa.pl
Tel. 660 175 211
powiat sławieński – Gmina Darłowo – gmina wiejska Maciej Ziemiński m.ziminski@karrsa.pl
Tel. 660 175 211
powiat sławieński – Gmina Sławno – gmina wiejska Maciej Ziemiński m.ziminski@karrsa.pl
Tel. 660 175 211
powiat stargardzki – Gmina Chociwel Tomasz Lalik t.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat stargardzki – Gmina Ińsko Tomasz Lalik t.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat stargardzki – Gmina Suchań Tomasz Lalik t.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat szczecinecki – Gmina Biały Bór Lidia Pieńkos l.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat szczecinecki – Gmina Borne Sulinowo Lidia Pieńkos l.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat szczecinecki – Miasto Szczecinek Lidia Pieńkos l.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat świdwiński – Gmina Połczyn-Zdrój Anna Olejniczak  anna.ole@wp.pl
Tel.694 628 137
powiat świdwiński – Gmina Sławoborze Anna Olejniczak  anna.ole@wp.pl
Tel. 694 628 137
powiat łobeski – Gmina Łobez Małgorzata Kuncewicz m.kuncewicz@karrsa.pl
Tel. 692 389 870
powiat łobeski – Gmina Resko Małgorzata Kuncewicz m.kuncewicz@karrsa.pl
Tel. 692 389 870
powiat kołobrzeski – Gmina Rymań Rynkiewicz Marcin m.rynkiewicz@karrsa.pl
Tel. 660 239 373


Załączniki do konkursu:

 

Informacja w sprawie dnia wolnego

ZARZĄDZENIE 1/12/2020

Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z dnia 10 grudnia 2020 roku

Informujemy, że decyzją Zarządu  Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) dzień 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym w sobotę świętem 26 grudnia.

Dziękujemy za zrozumienie.

Dokumentacja do konkursu ofert w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo!

Załączamy pełną dokumentację do konkursu ofert w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Udział w nim mogą wziąć mieszkańcy obszarów rewitalizacji 25 gmin województwa zachodniopomorskiego (Gmina Karlino, Gmina Tychowo, Gmina Przybiernów, Gmina Gryfice, Gmina Golczewo, Gmina Świerzno, Gmina Wolin, Gmina Polanów, Gmina Świeszyno, Gmina Malechowo, Gmina Postomino, Gmina Miasto Darłowo, Gmina Darłowo – gmina wiejska, Gmina Sławno – gmina wiejska, Gmina Chociwel, Gmina Ińsko, Gmina Suchań, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Miasto Szczecinek, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Sławoborze, Gmina Łobez, Gmina Resko, Gmina Rymań) na zasadach określonych w regulaminie.

Przedmiotem konkursu będzie wyłonienie ofert na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach rewitalizowanych ww. gmin.

Termin naboru ofert: 04.01.2021 – 15.02.2021.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na stronie www.spolecznarewitalizacja.pl.

Zapraszamy do kontaktu z personelem projektu (https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/10/KARR_dane_kontaktowe.pdf – zakładka „Społeczna rewitalizacja”).

Zawieszenie dyżurów animacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo,

informujemy, że dyżury animacyjne w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zostały odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Prosimy o kontakt zdalny z animatorami/-kami lokalnymi. Poniżej dane kontaktowe:

powiat białogardzki – Gmina KarlinoRynkiewicz Marcinm.rynkiewicz@karrsa.pl
Tel. 660 239 373
powiat białogardzki – Gmina TychowoAndrzej Łysiaka.lysiak@karrsa.pl
Tel. 692 389 872
powiat goleniowski – Gmina ŚwierznoAriel Juszczakjuszczakprojekt@gmail.com
Tel. 692 389 925
powiat gryficki – Gmina GryficeAriel Juszczakjuszczakprojekt@gmail.com
Tel. 692 389 925
powiat kamieński – Gmina GolczewoAlicja Tarnowskatarnowska.rewi@interia.pl
Tel. 692 389 896
powiat kamieński – Gmina PrzybiernówAlicja Tarnowskatarnowska.rewi@interia.pl
Tel. 692 389 896
powiat kamieński – Gmina WolinAlicja Tarnowskatarnowska.rewi@interia.pl
Tel. 692 389 896
powiat koszaliński – Gmina PolanówLidia Pieńkosl.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat koszaliński – Gmina ŚwieszynoAndrzej Łysiaka.lysiak@karrsa.pl
Tel. 692 389 872
powiat sławieński – Gmina MalechowoAgnieszka Lewczukswietlice@malechowo.pl
 Tel.509 729 485
powiat sławieński – Gmina PostominoMałgorzata Wojciechowskagoskamaciejewska@wp.pl
         Tel. 660 238 926
powiat sławieński – Gmina DarłowoMaciej Ziemińskim.ziminski@karrsa.pl
Tel. 660 175 211
powiat sławieński – Gmina Darłowo – gmina wiejskaMaciej Ziemińskim.ziminski@karrsa.pl
Tel. 660 175 211
powiat sławieński – Gmina Sławno – gmina wiejskaMaciej Ziemińskim.ziminski@karrsa.pl
           Tel. 660 175 211
powiat stargardzki – Gmina ChociwelTomasz Lalikt.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat stargardzki – Gmina IńskoTomasz Lalikt.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat stargardzki – Gmina SuchańTomasz Lalikt.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat szczecinecki – Gmina Biały BórLidia Pieńkosl.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat szczecinecki – Gmina Borne SulinowoLidia Pieńkosl.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat szczecinecki – Miasto SzczecinekLidia Pieńkosl.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat świdwiński – Gmina Połczyn-ZdrójAnna Olejniczak anna.ole@wp.pl
Tel.694 628 137
powiat świdwiński – Gmina SławoborzeAnna Olejniczak anna.ole@wp.pl
Tel. 694 628 137
powiat łobeski – Gmina Łobez Małgorzata Kuncewiczm.kuncewicz@karrsa.pl
Tel. 692 389 870
powiat łobeski – Gmina ReskoMałgorzata Kuncewiczm.kuncewicz@karrsa.pl
Tel. 692 389 870
powiat kołobrzeski – Gmina RymańRynkiewicz Marcinm.rynkiewicz@karrsa.pl
Tel. 660 239 373

I nabór wniosków na rok 2021 w ramach I i II Filaru

14 października 2020 r. rusza nabór w Programie Społecznik na lata 2019-2021, w którym Społecznicy i Społeczniczki mogą aplikować o środki na działania, które będą realizowane w 2021 roku. Zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne pod ich opieką będą mogły składać wnioski w dwóch filarach:

I – Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);

II – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł, jednak o wynikach naboru ostatecznie zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe).

Nowością w naborze będzie premiowanie działań proekologicznych podejmowanych w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego. Kontynuowana będzie również współpraca z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Na projekty zarekomendowane przez młodzież zostanie przeznaczone 10% całości budżetu, co pozwoli na dofinansowanie min. 35 projektów ,,młodzieżowych” w ramach I filaru i 5 projektów w ramach II filaru.

Łącznie na realizacje pomysłów w ramach dwóch filarów Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował 1,9 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie 350 inicjatyw w ramach I filaru – Mikrodotacje i 50 inicjatyw w ramach II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie.

Nabór  potrwa od 14 października do 4 listopada 2020 r.  Wyniki zostaną ogłoszone 11 stycznia 2021 r. Społecznicy mogą aplikować o środki za pomocą generatora wniosków witkac.pl  https://witkac.pl/strona

Regulaminy konkursów  znajdują się w zakładce „Dokumentacja konkursowa”

Zapraszamy do składania ofert!

Skip to content