Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Niedalino o tytule „Szalone Garneczki – Doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Niedalinie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/ZP/US/REWI/2020

Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Świeszyno o tytule „»Urządzenia jak marzenia« – doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich „Marysieńki” ze Świeszyna”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

4 ZP US REWI 2020 Ogłoszenie o zamówieniu

4 ZP US REWI 2020 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

4 ZP US REWI 2020 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

4 ZP US REWI 2020 Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

4 ZP US REWI 2020 Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

4 ZP US REWI 2020 załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Dobrowo o tytule „Szczęśliwe dzieciaki” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 1/ZP/US/REWI/2020 oraz 2/ZP/US/REWI/2020

Informacja o udzieleniu zamówień w postępowaniach:

 1. 1/ZP/US/REWI/2020 pn. „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Cisowo o tytule „Remont świetlicy wiejskiej w Cisowie sposobem na aktywizację społeczną społeczności lokalnej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.
 2. 2/ZP/US/REWI/2020 pn. „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Noskowo o tytule „»Integrujmy się!« – budowa wiaty w Noskowie”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowy na:

 1. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Cisowo o tytule „Remont świetlicy wiejskiej w Cisowie sposobem na aktywizację społeczną społeczności lokalnej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. została podpisana w dniu 12 marca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Miłośników Wypoczynku, Rekreacji i Żeglarstwa na Jeziorach Bukowo i Kopań „Elmo” (Cisowo 40, 76-150 Darłowo).
 2. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Noskowo o tytule „»Integrujmy się!« – budowa wiaty w Noskowie”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana w dniu 11 marca 2020 r. z Wykonawcą – spółdzielnią socjalną „Komunalka” (Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno).

Informacja ws. koronawirusa

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zachęcamy do zdalnej formy kontaktu z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. Dane kontaktowe są dostępne pod adresem https://karrsa.eu/kontakt/.

W sprawach związanych z poszczególnymi projektami uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych:

 1. OWES, region koszaliński – http://owes.koszalin.pl/kontakt_2/.
 2. JEREMIE2 – https://karrsa.eu/fundusz-pozyczkowy-jeremie/.
 3. Społecznik – http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/.
 4. Usługi Rozwojowe – http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/.
 5. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację – https://www.spolecznarewitalizacja.pl/projekt2.html.
 6. Mikrodotacje – http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/kontakt.

Zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych. Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 18 marca 2020 r., godz. 15:30. W tytule e-maila/na kopercie proszę umieścić zapis: Oferta na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych.

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 23 marca 2020 r. Operator projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020” czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy  fio2020@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE FIO”.

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje: osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.)

Spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pyrzycach

W dniu 12 marca 2020 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Lokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach. Celem prezentacji naszego panelu tematycznego będzie przybliżenie zasad i warunków udzielania pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Zaprezentujemy aktualne produkty Jeremie 2 przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Lipiańskiej 4 w Pyrzycach, o godz. 11:00, w czwartek 12.03.2020 r.

Serdecznie zapraszamy przyszłych i działających już przedsiębiorców!

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW !

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 13 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. każda, o łącznej wartości 65 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 3  przyznane zostaną grupom nieformalnym i grupom samopomocowym – wnioskującym bez Patrona.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne poprzez:

 • zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
 • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
 • wzmocnienie potencjału III sektora
 • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania lokalnych liderów.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i skierowany do:

 • młodych organizacji pozarządowych,
 • kół gospodyń wiejskich
 • grup nieformalnych
 • grup samopomocowych

działających na terenie powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego oraz Miasto Koszalin.

Nabór wniosków trwa od 2.03.2020 do 15.04.2020 do godz. 15:30.

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

wnioski-mikro2020@karrsa.pl

Niezbędne materiały do pobrania na stronie http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/