Spotkania informacyjno – promocyjne dot. projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkania informacyjne dot. projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”.
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Spotkania odbędą się:

 • 8 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 lutego 16, godz. 11:00;
 • 19 lutego 2013 r. w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30, sala wykładowa nr 1, godz.11:00;
 • 21 lutego 2013 r. w Inkubatorze Technologicznym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58, I piętro, sala konferencyjna, godz. 11.00;
 • 22 lutego 2013 r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, godz. 11:00;
 • 27 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Polanowie przy ul. Wolności 4, sala nr 11, godz. 11.00;
 • 1 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, sala nr 5, godz. 11:00;
 • 1 marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 lutego 16, godz. 13:00
 • 05 marca 2013 r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala nr 27 (II piętro), godz. 11:00;
 • 06 marca 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, sala nr 403 (IV piętro), godz. 11:00;

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

PROCEDURA ODWOŁAWCZA II EDYCJA

W związku z zakończeniem wstępnej oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach drugiego naboru w ramach projektu „Anioły Ekonomii Społecznej” informujemy iż w dniu 05.01.2013 r. odbędą się obrady komisji w ramach procedury odwoławczej. W wymaganym terminie wpłynęło 1 odwołanie od wyników oceny wstępnej.

Ogłoszenie wyników z uwzględnieniem złożonego odwołania nastąpi do 8 stycznia 2013 r.

Wstępna lista rankingowa i nabór „Anioły Ekonomii Społecznej”

Wstępna lista rankingowa I NABÓR „Anioły Ekonomii Społecznej”

Poniżej prezentujemy Państwu wstępną listę rankingową w ramach pierwszego naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”. Przypominamy iż zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie przewidujemy możliwość złożenia odwołania w terminie 5 dni od momentu otrzymania pisma informującego o wynikach naboru wraz z kserokopią kart oceny merytorycznej.
[nc-download path=”projekty/aes/lista-strona-II-nabor.xlsx”] [/nc-download]

 

Protokół z wyboru biegłego rewidenta

PROTOKÓŁ Z WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

Dnia 19 listopada 2012 o godzinie 16:00 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki w składzie:

Przewodniczący Rady:                                       Marcin Badowski
Zastępca Przewodniczącego Rady:                            Leonarda Wiśniewska
Sekretarz Rady                                             Radosław Klukaczewski

Rada Nadzorcza dokonała wyboru rewidenta do sprawdzenia rocznego sprawozdania finansowego Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie za 2012 rok.

Po otwarciu ofert i stwierdzeniu ich ważności, Rada Nadzorcza dokonała oceny cenowej
i merytorycznej nadesłanych ofert. Podjęto decyzję o wyborze oferenta
nr 9|10|2012 Kancelaria Biegłego Rewidenta Helena Pacewicz-Bejnarowicz, Koszalin.
Nie uwzględniono oferty nr 11/10/2012 Kancelaria Biegłego Rewidenta Małgorzata Dębska, Kraków, ponieważ wpłynęła ona po terminie (5.11.2012).

Do dnia  31.10.2012 wpłynęło 10 ofert, jedna wpłynęła po terminie (5.11.2012).

Nr oferty

Oferent

Cena usługi

1/10/2012

CONTINUUM Consulting Group Poland Sp. z o.o. , Poznań

4000 PLN + VAT

2/10/2012

Agencja Biegłych Rewidentów BADEX Sp. z o.o., Opole

8400 PLN + VAT

3/10/2012

Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o., Gdańsk

5500 PLN + VAT

4/10/2012

Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. , Łódź

6600 PLN + VAT

5/10/2012

KPFK dr Piotr Rojek, Katowice

7900 PLN + VAT

6/10/2012

KPW Audytor Sp. z o.o. , Łódź

7800 PLN + VAT

7/10/2012

Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa AUDSULTING, Bydgoszcz

6800 PLN + VAT

8/10/2012

Seredyński Sp. z o.o., Szmurło Spółka Komandytowa, Kraków

6000 PLN + VAT

9/10/2012

Kancelaria Biegłego Rewidenta Helena Pacewicz-Bejnarowicz, Koszalin

3800 PLN + VAT

10/10/2012

SAKS AUDIT Sp. z o.o. , Toruń

5000 PLN + VAT

11/10/2012

Kancelaria Biegłego Rewidenta Małgorzata Dębska, Kraków

po terminie

REKRUTACJA DO PROJEKTU ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ

REKRUTACJA DO PROJEKTU ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 listopada 2012 r. zostanie rozpoczęty II nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”. Nabór formularzy rekrutacyjnych zakończy się 12 grudnia 2012 r. o godz. 14:00.

Przypominamy o konieczności współpracy z Animatorkami na etapie formowania grupy inicjatywnej oraz przygotowywania dokumentów. Zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie każda grupa inicjatywna przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej musi zostać objęta wsparciem Animatora ze względu na konieczność podpisania deklaracji utworzenia grupy inicjatywnej, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Grupy inicjatywne zainteresowane udziałem w projekcie powinny zgłosić się co najmniej 3 dni przed zakończeniem naboru.

Regulamin udziału w projekcie dostępny jest pod poniższym linkiem:
http://karrsa.eu/2012/09/zmiana-regulaminu-udzialu-w-projekcie-aes/

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. prawnych

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje iż poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. prawnych.
Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (etat)
Zakres obowiązków: formalna i prawna obsługa realizowanych projektów, w tym projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prowadzenie spraw Spółki
Wymagania: wykształcenie prawnicze, pożądana praktyka

Na oferty (CV) czekamy do 23 listopada 2012 r pod adresem karrsa@karrsa.eu

Nabór na trenera do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór na trenera do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie:

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe lub co najmniej 4 letnie doświadczenie (potwierdzone np. referencjami) w prowadzeniu szkoleń z zakresu ekonomii społecznej.
 2. Doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności szkoleń mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem
 3. Umiejętności trenerskie
 4. Umiejętności techniczne związane z prowadzaniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych

Obowiązki:

Prowadzenie szkoleń w zakresie:

 • konkretnych zagadnień związanych z ES (np. promocja ekonomii społecznej, rozwój przedsiębiorczości społecznej, zakładanie działalności w sferze ekonomii społecznej),
 • prowadzenia działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • zarządzania projektem,
 • zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych,
 • zarządzania organizacją, planowania strategicznego, badania rynku, biznesplanu, zarządzania usługami, marketingu, możliwych źródeł finansowania działalności, księgowości, uwarunkowań prawnych.

CV proszę kierować na mail: a.szczepanska@karrsa.eu
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej  w ramach projektu współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór na trenera kluczowego

Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie prowadzony przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór na trenera kluczowego.

Wymagania:

Zadania:
 • przygotowanie programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych zgodnie z tematyką szkolenia i dostosowanych do potrzeb uczestników szkolenia,
 • prowadzenie szkoleń kluczowych,
 • samokształcenie odnośnie EFS.
 • Wspieranie doradców w monitoringu oceny jakości usług doradczych, w przygotowaniu których pomagał Ośrodek (pkt. 5.4. Standardów),
 • wspieranie i wzmacnianie działań animatora przy wsparciu realizacji projektów odpowiadających na potrzeby społeczne na podstawie prowadzonej przez Ośrodek diagnozy
Wykształcenie:

Warunki podstawowe

 • ukończone studia pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455)

Warunki pożądane

 • dyplom lub studia podyplomowe w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, funduszy strukturalnych,
 • dodatkowe wykształcenie, ponad wymagane minimum (np. ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe),
 • ukończone szkolenia w zakresie umiejętności trenerskich poświadczone certyfikatami,
 • inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji projektu,
Doświadczenie zawodowe:
Warunki podstawowe

 • doświadczenie w zakresie problematyki EFS, zarządzania projektami rynku pracy, edukacji,
 • min 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych, w tym przeprowadzenie co najmniej 300 godzin szkoleń,

Warunki pożądane

 • doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie problematyki EFS oraz zagadnień związanych z EFS i zarządzania projektami, z potwierdzeniem przez odbiorców szkolenia wysokiej jakości świadczonych usług,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów EFS.

Prosimy o przesyłanie CV a załączonym formularzu na adres: a.szczepanska@karrsa.eu
[nc-download path=”karr/inne/Zal_4_zyciorys_zawodowy.doc”] [/nc-download]
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej  w ramach projektu współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 1/10/2012/150

Zrządzenie
Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 26 października 2012
[nc-download path=”karr/inne/zarzadzenie-nr-1-10-2012-iso.pdf”] [/nc-download]

 

Skip to content