Informacja o wyborze oferty na organizację konferencji

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za złożone oferty na zapytanie ofertowe do projektu "Poszukiwany poszukiwana" zamieszczone na naszej stronie internetowej

http://karrsa.eu/zapytanie-ofertowe/organizacja-konferencji-konczacej-projekt-poszukiwany-poszukiwana/

Wybrana została oferta pani:

Elżbiety Chabowskiej

 
Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów.

Informacja o bezpłatnych szkoleniach – projekt nowoczesny inżynier w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej

Projekt

„Nowoczesny inżynier w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej – pomoc de minimis”

Projekt szkoleniowy realizowany jest przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2011 r. i będzie trwała do czerwca 2012 r.
Obejmuje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu.

Dzięki projektowi „Nowoczesny inżynier budownictwa w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej – pomoc de minimis”, przeprowadzone będą m. in. szkolenia z zakresu:

 • Eurokodów.
 • Warunków kontraktowych FIDIC.
 • Prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska.

W ramach dodatkowych modułów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, planowane jest przeprowadzenie szkoleń obejmującej tematykę:

 • Coachingu, mentoringu, intermentoringu i zarządzania różnorodnością.
 • Tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Tworzenia i wdrażania planów szkoleniowych.
 • Planowania ścieżki kariery pracownika w firmie.
 • Zarządzania wiedzą w organizacji.

Szkolenia kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży budowlanej, prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracowników.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w bezpłatnych szkoleniach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 91 434 02 51 lub 91 434 41 74 oraz kom.: 533 33 66 60, email: fidic@tezaurus.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie firmy:

Tezaurus Grupa Doradcza
ul. Energetyków 9, lok. 107-108,
70-656 Szczecin.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie internetowej www.nowoczesnyinzynier.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstępna lista rankingowa – Ocena wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego (nabór 2).

Poni­żej przed­sta­wiamy wstępną listę uczest­ni­ków naboru drugiego reko­men­do­wa­nych do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego przedłużonego.

Lista jest wyni­kiem obrad Komi­sji Oceny Wnio­sków, które odbyły się w dniach : 27.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011.

1. Lista rankingowa – wnioski z przyznanym dofinansowaniem (22 wnioski):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

1

35/PP/PRZ/MF3/2011/II

68

68

68 (38,38,30,30)*

2

20/PP/PRZ/MF3/2011/II

65

70

67,5 (35,40,30,30)*

3

39/PP/PRZ/MF3/2011/II

67

66

66,5 (38,35,30,30)*

4

33/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

68

65,5 (37,35,29,30)*

5

13/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

6

14/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

7

15/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

8

16/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

9

17/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

10

18/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

11

29/PP/PRZ/MF3/2011/II

64

65

64,5 (36,37,26,30)*

12

26/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

65

64 (40,40,30,18)*

13

37/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

65

64 (40,39,29,20)*

14

6/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

63

63 (32,35,29,30)*

15

21/PP/PRZ/MF3/2011/II

61

63

62 (28,36,30,30)*

16

24/PP/PRZ/MF3/2011/II

59

64

61,5 (31,35,28,29)*

17

8/PP/PRZ/MF3/2011/II

57

63

60 (32,30,29,29)*

18

7/PP/PRZ/MF3/2011/II

60

60

60 (31,29,30,30)*

19

11/PP/PRZ/MF3/2011/II

60

60

60 (30,30,30,30)*

20

27/PP/PRZ/MF3/2011/II

58

59

58,5 (32,30,26,29)*

21

30/PP/PRZ/MF3/2011/II

57

58

57,5 (27,30,30,28)*

22

10/PP/PRZ/MF3/2011/II

55

55

55 (29,33,23,25)*

 

2. Lista rankingowa – wnioski na liście rezerwowej (18 wniosków):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

23

4/PP/PRZ/MF3/2011/II

53

49

51 (33,28,18,23)*

24

5/PP/PRZMF3/2011/II

45

48

46,5 (24,20,24,25)*

25

23/PP/PRZ/MF3/2011/II

45

45

45 (20,22,22,26)*

26

1/PP/PRZ/MF3/2011/II

44

43

43,5 (20,7,30,30)*

27

31/PP/PRZ/MF3/2011/II

40

39

39,5 (16,14,22,27)*

28

41/PP/PRZ/MF3/2011/II

39

40

39,5 (8,13,28,30)*

29

25/PP/PRZ/MF3/2011/II

38

35

36,5 (6,14,23,30)*

30

28/PP/PRZ/MF3/2011/II

33

38

35,5 (9,9,23,30)*

31

40/PP/PRZ/MF3/2011/II

34

35

34,5 (7,10,22,30)*

32

2/PP/PRZ/MF3/2011/II

33

34

33,5 (20,20,6,21)*

33

38/PP/PRZ/MF3/2011/II

32

33

32,5 (10,15,13,27)*

34

9/PP/PRZ/MF3/2011/II

28

35

31,5 (12,9,21,21)*

35

34/PP/PRZ/MF3/2011/II

28

30

29 (9,9,10,30)*

36

22/PP/PRZ/MF3/2011/II

26

29

27,5 (18,9,11,17)*

37

32/PP/PRZ/MF3/2011/II

25

30

27,5 (10,10,10,25)*

38

3/PP/PRZ/MF3/2011/II

24

30

27 (8,7,14,25)*

39

19/PP/PRZ/MF3/2011/II

26

25

25,5 (9,14,15,13)*

40

36/PP/PRZ/MF3/2011/II

25

20

22,5 (10,10,15,10)*

 

3. Lista rankingowa – wnioski, które nie spełniły wymagań formalnych (1 wniosek):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

41

12/PP/PRZ/MF3/2011/II

0

 

* – ocena w nawiasie oznacza sumy punktów uzyskanych kolejno za następujące kryteria:

1. „stopień realizacji biznes planu”

2. „płynność finansowa przedsięwzięcia”

3. „adekwatność zaplanowanych wydatków”

4. „efektywność zaplanowanych wydatków”

 

Wszyst­kie wnio­ski pod­le­ga­jące oce­nie o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego znaj­dują się w sie­dzi­bie Kosza­liń­skiej Agen­cji Roz­woju Regio­nal­nego S.A. w Kosza­li­nie przy ul. Prze­my­sło­wej 8. Wgląd do Kart Oceny jest moż­liwy od ponie­działku do piątku w godz. 8:00–11:00.

Ist­nieje moż­li­wość odwo­ła­nia od decy­zji Komi­sji Oceny Wnio­sków zgod­nie z poniż­szą procedurą:

 1. Uczest­nik pro­jektu, któ­rego wnio­sek o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego przed­lu­żo­nego został odrzu­cony na eta­pie oceny for­mal­nej lub mery­to­rycz­nej ma moż­li­wość zło­że­nia do Kosza­liń­skiej Agen­cji Roz­woju Regio­nal­nego S.A. wnio­sku o ponowne roz­pa­trze­nie, wraz z przed­sta­wie­niem dodat­ko­wych wyja­śnień /​ infor­ma­cji doty­czą­cych zakresu przed­się­wzię­cia i/​lub uzu­peł­nie­niem ewen­tu­al­nych uchy­bień formalnych.
 2. Wnio­sek powi­nien być sfor­mu­ło­wany na piśmie i zło­żony oso­bi­ście w Biu­rze pro­jektu (Kosza­lin) lub jed­nym z Punk­tów Kon­sul­ta­cyj­nych (Star­gard Szcze­ciń­ski, Draw­sko Pomor­skie) w godzi­nach 9–11. Doku­ment prze­słany fak­sem sta­nowi jedy­nie kopię ory­gi­nału, w związku z czym nie powi­nien być trak­to­wany, jako speł­nia­jący wymóg pisem­no­ści wnie­sio­nego środka odwoławczego.
 3. Wnio­sek o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego powi­nien zostać zło­żony przez Uczest­nika pro­jektu w for­mie pisem­nej w ter­mi­nie 5 dni robo­czych od dnia opu­bli­ko­wa­nia listy ran­kin­go­wej na stro­nie internetowej.
 4. Wnio­sek o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego powi­nien zawie­rać co naj­mniej: dane uczest­nika pro­jektu, nr wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia prze­dłu­żo­nego, wska­za­nie, w jakim zakre­sie ocena zgod­no­ści zło­żo­nego wnio­sku z kry­te­riami została prze­pro­wa­dzona w spo­sób nie­pra­wi­dłowy, wraz z wyczer­pu­ją­cym uza­sad­nie­niem pod­nie­sio­nych zarzutów.
 5. Nie powi­nien pod­le­gać roz­pa­trze­niu środek odwo­ław­czy, który: został wnie­siony do nie­wła­ści­wej insty­tu­cji, został wnie­siony po upły­wie ter­minu, został wnie­siony bez zacho­wa­nia formy pisemnej.
 6. Bene­fi­cjent ma obo­wią­zek doko­na­nia powtór­nej oceny wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego w ter­mi­nie 5 dni robo­czych od dnia wpły­nię­cia wnio­sku w tej spra­wie. Powtórna ocena nie może być doko­ny­wana przez te same osoby, które uczest­ni­czyły w oce­nie pier­wot­nej wer­sji dokumentu.
 7. Bene­fi­cjent ma każ­do­ra­zowo obo­wią­zek pisem­nego poin­for­mo­wa­nia uczest­nika pro­jektu o wyni­kach powtór­nej oceny wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego. Powtórna ocena wnio­sku jest oceną wią­żącą i osta­teczną, od któ­rej nie przy­słu­guje odwołanie.
 8. Osta­teczne zamknię­cie listy uczest­ni­ków pro­jektu kwa­li­fi­ku­ją­cych się do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego moż­liwe jest po roz­pa­trze­niu wszyst­kich wnio­sków o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sków o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 15 dni robo­czych liczo­nych od dnia ogło­sze­nia wstęp­nej listy rankingowej.

Zwra­camy Pań­stwa uwagę iż osta­teczna lista ran­kin­gowa wnio­sków reko­men­do­wa­nych do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego zosta­nie opu­bli­ko­wana po prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­dury odwoławczej.

Bezpłatne szkolenia internetowe w Akademii PARP

Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Akademii PARP dotyczącą bezpłatnych szkoleń internetowych poświęconych tematyce zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju umiejętności menadżerskich i osobistych. Tematy 29 darmowych szkoleń są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
www.akademiaparp.gov.pl.
Poszczególne szkolenia wraz z zawartymi w nich przykładami oraz ćwiczeniami dopasowane są do specyfiki polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród całego zestawu szkoleń znajduje się kurs pt.: „Jak założyć własną firmę?”,  zawarta w tym szkoleniu tematyka może być jednym ze źródeł nabycia wiedzy z tego zakresu szczególnie dla osób starających się o dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

Odpowiedzi na część z Państwa pytań na pewno znajdziecie na tej stronie.

Zachęcamy do udziału.

Agencja pośrednictwa pracy – wybór oferty

Pragniemy poinformować, iż zapytanie ofertowe zamieszczone na naszej stronie internetowej dotyczące prowadzenia agencji pośrednictwa pracy dla uczestników projektu "Poszukiwany Poszukiwana" wygrała oferta złożona przez:

Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA
Katarzyna Kamińska
ul. A. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek

Organizacja noclegów i zapewnienie wyżywienia wraz z salą szkoleniową

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego ze środków PO KL Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zapraszamy do składania ofert na noclegi i wyżywienie, salę szkoleniową wraz z obsługą cateringową dla uczestników szkoleń i trenera podczas spotkań odbywających się warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.

Czytaj dalej

Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy dla uczestników projektu “Poszukiwany Poszukiwana”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA pragnie zaprosić Państwa do składania ofert na realizację pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana”.

[toc]

Zamawiający

Nazwa i Adres

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin.
Woj. zachodniopomorskie.
Tel. 094/ 3416330.
faks 0943416088.

Adres strony internetowej zamawiającego

www.karrsa.eu

Przedmiot zamówienia

Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego

Realizacja pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Rodzaj zamówienia

Usługi

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

12.09.2011 – 31.12.2011r.

Warunki dotyczące zamówienia

Warunki udziału

Opis warunków udziału w konkursie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia spełniają następujące warunki dodatkowe:

  1. W okresie, co najmniej roku przed wszczęciem postępowania wykonali lub wykonują kursy zgodne z ofertą.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualną kserokopię wpisiu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dodatkowo prosimy o udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz załączenie załączników nr 1, 2, 3, 4.

Procedura

Kryteria oceny ofert

 1. Cena – 10.
 2. Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 50.
 3. Program kursu – 40.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007 – 2013.

Opis zamówienia

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie organizacji działania przez certyfikowaną Agencję Pośrednictwa Pracy uczestników projektu „Poszukiwany Poszukiwana”.

Biuro Agencji pośrednictwa pracy powinno obejmować:

 • Bazę ofert pracy tj. na przedstawiciel handlowy, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, sprzedawca – fakturzysta, magazynier sprzedawca oraz sprzedaż internetowa.
 • Możliwość uzyskania informacji o ofertach pracy.
 • Pomoc znalezienia dla uczestnika/ów projektu oferty pracy.
 • Skierowanie na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami.
 • Informacje o innych możliwościach skorzystania z usług rynku pracy.

Działanie będzie monitorowane przez projektodawcę poprzez wywiady telefoniczne, bezpośrednie wizyty w Agencji Pośrednictwa Pracy. Działanie ma się przyczynić do zapewnienia zatrudnienia, co najmniej 30% uczestników w 6 miesięcy po zakończeniu projektu.

Termin składania ofert

16.08.2011r  do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie,
pokój nr 7 ( Sekretariat).

O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

Dokumenty dla oferentów

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-zapytanie-ofertowe.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-sposob-przygotowania-oferty.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-2-oswiadczenie.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-3-wykaz-zamowien.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-4-wykaz-kadry.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

Techniki aktywnego poszukiwania pracy – informacja o wyborze oferty.

Techniki aktywnego poszukiwania pracy – Protokół wyboru oferty

Poniżej przedstawiamy protokół z wyboru oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego uczestników projektu pt. "Poszukiwany Poszukiwana" realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czytaj dalej

Skip to content