Bada­nie Pre­dys­po­zy­cji do Pro­wa­dze­nia Dzia­łal­no­ści Gospodarczej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy
[toc]
w ramach projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Przedmiot oferty

 • Opracowanie narzędzia badawczego w formie ankiety
 • Przeprowadzenie indywidualnych badań (rozmów) z Kandydatami na Uczestników Projektu w trzech Punktach Konsultacyjnych (Koszalin, Stargard Szczeciński, Drawsko Pomorskie)
 • Dokonanie oceny w oparciu o przygotowany wzór Karty Oceny Merytorycznej Formularzy Zgłoszeniowych (przyznanie punktacji od 1 do 10 wraz z uzasadnieniem min. 5 zdań)

Wartość Całkowita

9 000,00 zł

Termin Realizacji

Przewidywany termin realizacji 20 września – 8 października 2010 r.

Czytaj dalej

Infor­ma­cja o wyni­kach naboru ofert na wydruk mate­ria­łów promocyjnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy
 
W ramach projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku naboru ofert na wydruk materiałów promocyjnych Realizatorem zamówienia został poniższy podmiot:

Drukarnia Oskar
75-665 Koszalin
ul. Zwycięstwa 248 a

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

Zapytanie Ofertowe – Wynajem Pomieszczenia Biurowego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

[toc]

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zapra­sza do skła­da­nia ofert na

Wynajem Pomieszczenia Biurowego

do pro­jektu „Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”
reali­zo­wa­nego w ramach Prio­ry­tetu VI

Dzia­ła­nia 6.2 Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia.

 1. Przed­miot oferty

  • Wynajem pomieszczenia biurowego na terenie Stargardu Szczecińskiego z dostępem dla osób niepełnosprawnych (1 pokój) do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego
 2. War­tość całkowita zamówienia:

  • 10 819,67 zł netto (13 200 zł brutto)
 3. Ter­min reali­za­cji zamówienia

  • Punkt Konsultacyjny będzie funkcjonował od 01.09.2010 do 30.06.2012 r.

Czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe – Wynajem Pomieszczenia Biurowego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

[toc]

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zapra­sza do skła­da­nia ofert na

Wynajem Pomieszczenia Biurowego

do pro­jektu „Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”
reali­zo­wa­nego w ramach Prio­ry­tetu VI

Dzia­ła­nia 6.2 Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia.

 1. Przed­miot oferty

  • Wynajem pomieszczenia biurowego na terenie Drawska Pomorskiego z dostępem dla osób niepełnosprawnych (1 pokój) do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego.
 2. War­tość całkowita zamówienia:

  • 10 819,67 zł netto (13 200 zł brutto)
 3. Ter­min reali­za­cji zamówienia

  • Punkt Konsultacyjny będzie funkcjonował od 01.09.2010 do 30.06.2012 r.

Czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe – Produkcja i Emisja Telewizyjnego Spotu Reklamowego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

[toc]

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zapra­sza do skła­da­nia ofert na

Produkcję i emisję telewizyjnego spotu reklamowego

do pro­jektu „Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”
reali­zo­wa­nego w ramach Prio­ry­tetu VI

Dzia­ła­nia 6.2 Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia.

 1. Przed­miot oferty

  • Produkcja i emisja telewizyjnego spotu reklamowego
 2. War­tość całkowita zamówienia:

  • 13 200 zł brutto
 3. Ter­min reali­za­cji zamówienia

  • Planowany termin uruchomienia promocji to przełom września i października 2010 r. z możliwością przesunięcia części zamówienia na styczeń i luty 2011 r.

 

Czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe – Organizacja Konferencji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki LogotypyZapytanie ofertowe

[toc]

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zapra­sza do skła­da­nia ofert na

Organizację konferencji

do pro­jektu „Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”
reali­zo­wa­nego w ramach Prio­ry­tetu VI

Dzia­ła­nia 6.2 Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia.

 1. Przed­miot oferty

  • Organizacja ok. czterogodzinnej konferencji dla maksymalnie 100 osób w Koszalinie lub w okolicy.
 2. War­tość całkowita zamówienia:

  • 9 000 zł brutto
 3. Ter­min reali­za­cji zamówienia

  • Przewidywany termin konferencji to 28.09.2010 r.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – Wydruk materiałów promocyjnych

[toc]
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na

Wydruk Materiałów Promocyjnych

do projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 1. Przedmiot oferty

  • Druk ulotek (format A5 – 4 strony)
  • Druk plakatów (format A3)
 2. Wartość zamówienia:

  • 2.300 zł netto
 3. Termin realizacji zamówienia

  • Początek września – jeden tydzień od otrzymania projektu materiałów

Czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe na Zakup Sprzętu Komputerowego

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na

"Zakup Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania"

do projektu „Poszukiwany Poszukiwana”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

1. Przedmiot Oferty

1. Laptop z oprogramowaniem (Microsoft Office PL, Windows) – 1 szt.
2. Drukarka kolorowa atramentowa – 1 szt.

Czytaj dalej

Zapra­szamy do udziału w pro­jek­cie “Poszu­ki­wany Poszukiwana”

[toc]

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

zaprasza firmy szkoleniowe do składania ofert na

Przeprowadzenie VI modułów kursów zawodowych uczestników projektu

„ POSZUKIWANY POSZUKIWANA”

realizowanego w ramach:

Priorytetu VI
Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Opis Projektu

 • Obszar realizacji szkoleń:

  • Powiat białogardzki
  • Powiat drawski
  • Powiat koszaliński
  • Powiat szczecinecki
  • Powiat świdwiński
 • Zakres kursów:

  •  przedstawiciel handlowy (150h)
  •  sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (150h)
  •  profesjonalny telemarketer (150h)
  •  profesjonalna sprzedaż internetowa (150h)
  •  magazynier sprzedawca (150h)
  •  prawo jazdy (60h)

 

Czytaj dalej

Skip to content