Szkolenie “Aplikowanie o środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” w KARR S.A.

Zapraszamy na szkolenie pt. Aplikowanie o środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie, który funkcjonował przy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od 2008 do 2014 roku.

Cena szkolenia: 290 zł brutto.

Termin szkolenia: 28 marca 2015

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zmiana terminu szkolenia!!!

 W związku z planowanymi w najbliższym czasie zmianami wytycznych termin szkolenia w zakresie „Aplikowania o środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020” zostanie przesunięty.

O nowym terminie szkolenia zostaną Państwo poinformowani po ogłoszeniu zaktualizowanych wytycznych.

Dowiedz się więcej

Kursy Kosmetyczne

Szanowni Państwo!

[toc]

Dostępne kursy

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić Państwa do skorzystania z następujących kursów:

 • Kosmetyczka *
 • Masaż Kosmetyczny *
 • Modelowanie i przedłużanie paznokci
 • Manicure i zabiegi pielęgnacyjne na dłonie
 • Pedicure Kosmetyczne "
 • Pedicure Medyczne **
 • Zdobienie paznokci
 • Regulacja brwi, henna brwi i rzęs
 • Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
 • Wizaż

Celem kursów jest zdobycie nowych umiejętności i wiedzy oraz poszerzenie już zdobytych kwalifikacji w zakresie wybranym przez osobę zainteresowaną.

Dowiedz się więcej

Szkolenia zamknięte

Jeżeli widzą Pań­stwo potrzebę prze­szko­le­nia więk­szej więk­szej grupy pra­cow­ni­ków w zakre­sie danego tematu, pro­po­nu­jemy szko­le­nia w for­mie zamkniętej.

Szko­le­nia zamknięte dosto­so­wu­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb naszych klien­tów. Wspól­nie okre­ślamy zakres pro­gra­mowy i cel jaki powi­nien zostać osią­gnięty. Zaletą tej formy szko­le­nia jest to, że zostaje ono przy­go­to­wane pod kątem potrzeb zama­wia­ją­cej firmy, z uwzględ­nie­niem jej spe­cy­fiki dzia­łal­no­ści. Szko­le­nie może być prze­pro­wa­dzone w sie­dzi­bie klienta lub innym wybra­nym miej­scu w ter­mi­nie dogod­nym dla zamawiającego.

Inteligencja Emocjonalna

 

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie jednodniowe pt.:

„Inteligencja Emocjonalna – Twój niewidzialny klucz do sukcesu w pracy zawodowej”

Szkolenie jest praktycznym warsztatem rozwoju umiejętności inteligentnego radzenia sobie w obszarze emocji. Efektem szkolenia będzie wzrost świadomości istoty i znaczenia emocji w budowaniu sukcesu zawodowego oraz poznanie strategii zarządzania emocjami.
Metodyka szkolenia:
Wykorzystanie aktywnych form prowadzenia zajęć:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 • Scenki – ogrywanie ról.
 • „Burza mózgów”.
 • Dyskusja.
 • Odwoływanie się do doświadczeń uczestników.
 • Mini-wykład.
 • Gry i zabawy integracyjne.

Trener

Zajęcia poprowadzi dr Lidia Dzienisiewicz,  trener rozwoju osobistego i zawodowego, coach, mediator, właścicielka Laboratorium Urzeczywistniania Marzeń.

Czas i miejsce

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 czerwiec 2011 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8.

Koszt i rabaty

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 199,00 PLN.     
Cena obejmuje: Przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia kursu.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Istota i rola emocji.
 • Inteligencja emocjonalna: Istota – Model – Znaczenie.
 • Strategie zarządzania emocjami.
 • 3 siły kształtujące emocje.
 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na budowanie sukcesu zawodowego.

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

[nc-download path="/szkolenia/2011/06/2011-06-szk-inteligencja-emocjonalna-formularz-zgloszeniowy.doc"] [nc-download]

Serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content