ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE – TWORZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

TWORZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

 

    Cel szkolenia:

Szkolenie ma zapoznać uczestników z wymogami, jakie muszą zostać spełnione przez podmioty ekonomii społecznej, jakimi są spółdzielnie socjalne, aby zarejestrować spółdzielnię oraz prowadzić zgodną z prawem i efektywną działalność. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w tym zakresie wiedzy dotyczącej prawa, podstaw ekonomii społecznej, tworzenia biznes planów i prowadzenia działalności gospodarczej.

       Prowadzący:

      Radca prawny -Adrianna Kowalska

      Kluczowy doradca biznesowy – Emilia Kowalska

     Termin 21 luty 2017 r. (wtorek)

    Omówione zostaną następujące zagadnienia:

    Moduł I. – Założenie spółdzielni socjalnej i zapewnienie działalności  zgodnej z wymogami prawa

 • Spółdzielnia socjalna na tle innych podmiotów ekonomii społecznej
 • Założyciele i członkowie spółdzielni socjalnej
 • Zakładanie spółdzielni socjalnejDziałalność gospodarcza a działalność pożytku publicznego spółdzielni socjalnejPrawne aspekty funkcjonowania spółdzielni
  • Wymogi dotyczące zakładania spółdzielni socjalnej
  • Statut spółdzielni socjalnej
  • Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zebrania założycielskiego
  • Zebranie założycielskie
  • Wypełniania formularzy rejestracyjnych Krajowego Rejestru Sądowego
  • Kompletowanie i składanie wniosku o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Inne czynności niezbędne do zakończenia procesu rejestracji
 • Działalność gospodarcza a działalność pożytku publicznego spółdzielni socjalnej
 • Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni
 • Łączenie, podział i likwidacja spółdzielni socjalnych

      Moduł II. – Kluczowe elementy modelu biznesowego.

 • Opis planowanego przedsięwzięcia .Nisze rynkowe jako podstawa funkcjonowania na rynku
 • Plan marketingowy: opis produktu, charakterystyka rynku, konkurencja na rynku, prognoza sprzedaży.
 • Plan inwestycyjny: opis planowanej inwestycji, aktualne zdolności wytwórcze, informacja o planowanej inwestycji.
 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa: planowane wpływy i wydatki, uproszczony bilans.
 • Zmiana rodzaju działalności gospodarczej – dostosowanie do potrzeb rynkowych i grup odbiorców.

 

Rekrutacja trwa do dnia 17.02.2017 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Aby zapisać się na szkolenie należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 17.02.2017 r. do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:
 1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:
 • – formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
  – statut organizacji;
  – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
  – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą) 
 • – wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy
 • – wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/
 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

 • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

Zapraszamy na szkolenie poświęcone nowelizacji PZP !

13138780_1110591445666003_5143001044797492661_n

Szanowni Państwo,

 

Trwają zapisy na szkolenie poświęcone najnowszej nowelizacji ustawy
Prawo zamówień publicznych!!!

Szkolenie prowadzi ceniony w naszym kraju ekspert Pan Kamil Zbroja.

 CENA: 350,00 zł brutto/osoba

JAK PO NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEPROWADZAĆ POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
oraz
SPORZĄDZAĆ SIWZ

W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Pauliną Gregorek – tel. 94 341 63 30, e-mail: p.gregorek@karrsa.eu.

 

->  PZP KARR

->  program PZP

->  formularz rekrutacyjny PZP

Szkolenia z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych!

Szanowni Państwo,

W związku z Komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym bezpośredniego obowiązywania od dnia 18.04.2016 r. Dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, w tym między innymi obowiązkiem stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przygotowaliśmy ofertę organizacji i przeprowadzenia szkoleń zamkniętych z zakresu praktycznego stosowania nowych przepisów.

Celem szkoleń jest zdobycie przez Uczestników wiedzy o nowelizacji oraz umiejętności przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi od dnia 18 kwietnia przepisami, w tym w szczególności zapewniający kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zajęcia będą w całości poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych.

Gwarantujemy świadczenie usług na wysokim poziomie, prowadzenie zajęć w sposób profesjonalny i interaktywny przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także wzrost wiedzy i umiejętności Uczestników szkolenia oraz ich zadowolenie i satysfakcję.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 94 341 63 30
lub elektronicznie: karrsa@karrsa.eu
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Informacja o bezpłatnych szkoleniach – projekt nowoczesny inżynier w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej

Projekt

„Nowoczesny inżynier w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej – pomoc de minimis”

Projekt szkoleniowy realizowany jest przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2011 r. i będzie trwała do czerwca 2012 r.
Obejmuje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu.

Dzięki projektowi „Nowoczesny inżynier budownictwa w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej – pomoc de minimis”, przeprowadzone będą m. in. szkolenia z zakresu:

 • Eurokodów.
 • Warunków kontraktowych FIDIC.
 • Prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska.

W ramach dodatkowych modułów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, planowane jest przeprowadzenie szkoleń obejmującej tematykę:

 • Coachingu, mentoringu, intermentoringu i zarządzania różnorodnością.
 • Tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Tworzenia i wdrażania planów szkoleniowych.
 • Planowania ścieżki kariery pracownika w firmie.
 • Zarządzania wiedzą w organizacji.

Szkolenia kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży budowlanej, prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracowników.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w bezpłatnych szkoleniach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 91 434 02 51 lub 91 434 41 74 oraz kom.: 533 33 66 60, email: fidic@tezaurus.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie firmy:

Tezaurus Grupa Doradcza
ul. Energetyków 9, lok. 107-108,
70-656 Szczecin.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie internetowej www.nowoczesnyinzynier.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego