Agencja pośrednictwa pracy – wybór oferty

Pragniemy poinformować, iż zapytanie ofertowe zamieszczone na naszej stronie internetowej dotyczące prowadzenia agencji pośrednictwa pracy dla uczestników projektu "Poszukiwany Poszukiwana" wygrała oferta złożona przez:

Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA
Katarzyna Kamińska
ul. A. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek

Organizacja noclegów i zapewnienie wyżywienia wraz z salą szkoleniową

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego ze środków PO KL Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zapraszamy do składania ofert na noclegi i wyżywienie, salę szkoleniową wraz z obsługą cateringową dla uczestników szkoleń i trenera podczas spotkań odbywających się warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.

Czytaj dalejOrganizacja noclegów i zapewnienie wyżywienia wraz z salą szkoleniową

Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Poszukiwany Poszukiwana”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA pragnie zaprosić Państwa do składania ofert na realizację pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana”.

[toc]

Zamawiający

Nazwa i Adres

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin.
Woj. zachodniopomorskie.
Tel. 094/ 3416330.
faks 0943416088.

Adres strony internetowej zamawiającego

www.karrsa.eu

Przedmiot zamówienia

Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego

Realizacja pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Rodzaj zamówienia

Usługi

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

12.09.2011 – 31.12.2011r.

Warunki dotyczące zamówienia

Warunki udziału

Opis warunków udziału w konkursie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia spełniają następujące warunki dodatkowe:

  1. W okresie, co najmniej roku przed wszczęciem postępowania wykonali lub wykonują kursy zgodne z ofertą.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualną kserokopię wpisiu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dodatkowo prosimy o udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz załączenie załączników nr 1, 2, 3, 4.

Procedura

Kryteria oceny ofert

 1. Cena – 10.
 2. Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 50.
 3. Program kursu – 40.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007 – 2013.

Opis zamówienia

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie organizacji działania przez certyfikowaną Agencję Pośrednictwa Pracy uczestników projektu „Poszukiwany Poszukiwana”.

Biuro Agencji pośrednictwa pracy powinno obejmować:

 • Bazę ofert pracy tj. na przedstawiciel handlowy, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, sprzedawca – fakturzysta, magazynier sprzedawca oraz sprzedaż internetowa.
 • Możliwość uzyskania informacji o ofertach pracy.
 • Pomoc znalezienia dla uczestnika/ów projektu oferty pracy.
 • Skierowanie na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami.
 • Informacje o innych możliwościach skorzystania z usług rynku pracy.

Działanie będzie monitorowane przez projektodawcę poprzez wywiady telefoniczne, bezpośrednie wizyty w Agencji Pośrednictwa Pracy. Działanie ma się przyczynić do zapewnienia zatrudnienia, co najmniej 30% uczestników w 6 miesięcy po zakończeniu projektu.

Termin składania ofert

16.08.2011r  do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie,
pokój nr 7 ( Sekretariat).

O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

Dokumenty dla oferentów

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-zapytanie-ofertowe.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-sposob-przygotowania-oferty.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-2-oswiadczenie.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-3-wykaz-zamowien.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-4-wykaz-kadry.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

Techniki aktywnego poszukiwania pracy – informacja o wyborze oferty.

Techniki aktywnego poszukiwania pracy – Protokół wyboru oferty

Poniżej przedstawiamy protokół z wyboru oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego uczestników projektu pt. "Poszukiwany Poszukiwana" realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czytaj dalejTechniki aktywnego poszukiwania pracy – informacja o wyborze oferty.

Zapytanie ofertowe – Szkolenie warsztatowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy uczestników projektu Poszukiwany Poszukiwana

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

1.1.Nazwa i Adres:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,

woj. zachodniopomorskie, Tel. 094/ 3416330, faks 0943416088.

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:

Szkolenie warsztatowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

2.2. Rodzaj zamówienia

Usługi

2.3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

23.05.2011r – 30.09.2011r

3. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

3.1. WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w konkursie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Dodatkowo prosimy o udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz załączenie załączników nr.1,2,3,4.

4. PROCEDURA

4.1. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena – 10.
 2. Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 40.
 3. Program kursu – 50.

4.2. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007-2013 .

5. OPIS ZAMÓWIENIA

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia warsztatowego z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy uczestników projektu „Poszukiwany Poszukiwana”, które będzie miało na celu zapoznanie uczestników projektu z efektywnymi sposobami poszukiwania pracy. Ważnym elementem będą również warsztaty godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym oraz postaw zarządzania budżetem domowym w ramach „edukacji mikrofinansowej” nadzorowanej przez NBP, zasad panowania nad stresem, zarządzania czasem i konieczności podejmowania samodzielnej aktywności. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów z organizacji prowadzącej edukację mikrofinansową i psychologa.

Materiały szkoleniowe dla uczestników projektu oraz jeden egzemplarz dla Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A winny znaleźć się w cenie oferty.

Szkolenie warsztatowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy powinno obejmować następujące zagadnienia:

 • Nabycie przez uczestników umiejętności stworzenia pozytywnego kontaktu z pracodawcą
 • Zapoznanie Uczestników z efektywnymi sposobami poszukiwania pracy
 • Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zasady pisania CV i komunikacji społecznej

W spotkaniach będzie uczestniczyć 60 osób

I edycja- 2 zjazdy 3-dniowe dla 30 osób

II edycja- 2 zjazdy 3- dniowe dla 30 osób

 • Uczestnikom będzie zapewniony nocleg.
 • Przeprowadzone zostanie badanie ankietowe uczestników.

6. Termin składania ofert

10 maja 2011r. do godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.1. Miejsce:

Oferty można składać osobiście w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu oferty do siedziby KARR S.A.)

7. Termin rozstrzygnięcia ofert

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2011 roku.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: d.szramiak@karrsa.eu lub sekretariat@karrsa.eu lub telefonicznie pod numer tel. 094 34 16 330.
O wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

8. Załączniki

 [expires on="2011-05-11"]

[download id="284"]

[download id="285"]

[download id="286"]

[download id="287"]

[download id="288"]

[/expires]

 

Ogłoszenie wyboru oferty na przeprowadzenie spotkań wsparcia psychologiczno — doradczego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia spotkań wsparcia psychologiczno – doradczego w projekcie „ Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego ze środków PO KL, priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czytaj dalejOgłoszenie wyboru oferty na przeprowadzenie spotkań wsparcia psychologiczno — doradczego

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań wsparcia psychologiczno-doradczego dla uczestników projektu “Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach POKL

I. Zamawiający

I.1) Nazwa i Adres :

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,

woj. zachodniopomorskie, Tel. 094/ 3416330, faks 0943416088.

II. Przedmiot zamówienia

II.1. Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Przeprowadzenie spotkań wsparcia psychologiczno – doradczego uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

II.2.Rodzaj zamówienia:usługi.

II.3. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

15.03.2011 – 30.09.2011

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1. WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w konkursie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia spełniają następujące warunki dodatkowe:
 • w okresie co najmniej roku przed wszczęciem postępowania wykonali lub wykonują kursy zgodne z ofertą.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowo prosimy o udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz załączenie załączników nr. 1,2,3,4.

III. PROCEDURA

IV.1. KRYTERIA OCENY OFERT

 • 1-cena-10
 • 2- Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 50
 • 3- Program kursu – 40

IV.2. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007-2013 .

V.OPIS ZAMÓWIENIA

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań psychologiczno- doradczych uczestników projektu„ Poszukiwany Poszukiwana”, które będzie na celu miało podniesienie zdolności do zdobycia zatrudnienia oraz podniesienia motywacji osób objętych wsparciem do samokształcenia i rozwoju.

Wsparcie psychologiczno- doradcze powinno obejmować następujące zagadnienia:

 • Praca w grupie zmierzająca do podniesienia zdolności do zdobycia zatrudnienia;
 • Podniesienia motywacji osób objętych wsparciem do samokształcenia i rozwoju;
 • Określenie mocnych i słabych stron każdego z uczestników każdego z uczestników
 • Korzyści wynikające ze zmiany roszczeniowego nastawienia do pracodawców.
 • W spotkaniach będzie uczestniczyć 60 osób : I edycja- 30 osób i II edycja- 30 osób
 • spotkania odbędą się w 4 z 5 miast powiatowych (Koszalin, Białogard, Szczecinek, Złocieniec)
 • wsparcie psychologiczne składać się będzie z 3 spotkań 6-godzinnych dla 4 grup

Uczestnikom zapewniony będzie catering, zwrot kosztów dojazdu, opieka nad dziećmi. Przeprowadzone zostanie badanie ankietowe uczestników.

VII.Termin składania ofert:04.03.2011 do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

miejsce:Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, pokój nr 7 ( Sekretariat)

O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

[expires on=”2011-03-05″]

[download id=”265″]

[download id=”266″]

[download id=”267″]

[download id=”268″]

[download id=”269″]

[download id=”270″]

[/expires]

Informacja o Wyborze Firmy do Przeprowadzenia Modułu „Prawo jazdy kat. B” do projektu „Poszukiwany Poszukiwana”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami wybrała ze względu na cenę i realizację pełnego zakresu zamówienia ofertę firmy:

Szkoła Jazdy Jacek Sokołowski,
ul. Francuska 69,
75-430 Koszalin

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za wszyst­kie prze­słane oferty i liczymy na owocną współ­pracę w przyszłości.

Informacja o Wyborze Firmy do Przeprowadzenia Modułu “Prawo jazdy kat. B” do projektu “Poszukiwany Poszukiwana”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami wybrała ze względu na cenę i realizację pełnego zakresu zamówienia ofertę firmy:

Szkoła Jazdy Jacek Sokołowski,
ul. Francuska 69,
75-430 Koszalin

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za wszyst­kie prze­słane oferty i liczymy na owocną współ­pracę w przyszłości.

KARR S.A. ogłasza przetarg na dostawę usług dla Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca partnerski projekt : „Koszaliński Inkubator Ekonomii Społecznej” ogłasza przetarg na dostarczenie usług podmiotom ekonomii społecznej biorącym udział w projekcie w zakresie usług marketingowych i prawnych . Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym poniżej:

Czytaj dalejKARR S.A. ogłasza przetarg na dostawę usług dla Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej