Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 roku

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania nr UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 r. na zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski, w  dniu 9 września 2020 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – Polską Wywiadownią Gospodarczą Sp. z o.o., 00-193 Warszawa, ul. Stawki 6/75.

Tryb udzielenia zamówienia:

Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Informacja o zmianie treści ogłoszenia UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 r.

W związku z zapytaniem skierowanym przez firmę Wolters Kluwer, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wprowadzeniu nieistotnych zmian do treści ogłoszenia nr UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 r., polegających na zmianie treści wzoru umowy w następujących punktach:

  • dodano ust. 3  do §2
  • zmieniono zapisy §5 ust. 2, 4, 6 i 7
  • zmieniono zapis §4 ust. 3

Ze względu na nieistotne zmiany treści ogłoszenia, termin na składanie ofert nie ulega wydłużeniu.

W załączeniu zapytanie firmy Wolters Kluwer wraz z odpowiedzią KARR S.A. oraz nowy wzór umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu nr UR-II.1.7.2020

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 08.09.2020 roku, godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy):

  1. załącznik 3 Formularz ofertowy
  2. załącznik 4 Oświadczenie wykonawcy
  3. załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
  4. załącznik 6 Informacja o przetwarzaniu danych Zleceniobiorców

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówienia nr 58/ZP/US/REWI/2020 oraz 59/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Zmiany, zmiany! – nowa jakość w Darłowskim Centrum Wolontariatu dzięki doposażeniu” została podpisana 27 sierpnia 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem wspierania aktywności „Krok po kroku”, ul. Kraszewskiego 3, 76-100 Sławno.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie sposobem na aktywizację i utrzymanie działalności społecznej” została podpisana 27 sierpnia 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem wspierania aktywności „Krok po kroku”, ul. Kraszewskiego 3, 76-100 Sławno.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 59/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie sposobem na aktywizację i utrzymanie działalności społecznej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 58/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Zmiany, zmiany! – nowa jakość w Darłowskim Centrum Wolontariatu dzięki doposażeniu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 54/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Sidłowo o tytule „Doposażenie placu zabaw w Sidłowie” została podpisana 1 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Kołobrzeska 43/12, 78-300 Świdwin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 55/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Gawroniec o tytule „Twórcza Kuchnia – remont świetlicy w Gawrońcu” została podpisana 8 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Kołobrzeska 43/12. 78-300 Świdwin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie nr 9/ZP/KARR/2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SERWERA KOMPUTEROWEGO

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. sprzeda używany, sprawny technicznie serwer komputerowy. Termin składania ofert upływa 31 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Więcej informacji w załączeniu.

Zarząd KARR S. A. przedłuża termin składania ofert do dnia 10 sierpnia do godz. 15.30

Skip to content