Zaproszenie do składania ofert Nr 4/ZP/KARR/2019

Zaproszenie do składania ofert Nr 4/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dla potrzeb własnych oraz w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, kolorowego, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego formatu A3 (kopiarka, drukarka, skaner) z 6 szt. materiałów eksploatacyjnych (tonerów).

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl w terminie do dnia 12 lutego 2019 r., godz. 15:30.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe 4/zp/karr/2019

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_urządzenie wielofunkcyjne

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_urządzenie wielofunkcyjne

Załącznik nr 3 – Wzór umowy_urządzenie wielofunkcyjne

 

ZAPYTANIE NR 14/KARR/REW/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 Nr postępowania: 14/KARR/REW/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcie inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej (dalej działania animacyjne) dla miejscowości Sławno i Przystawy, Gmina Grzmiąca.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pani Justyna Iwankiewicz, e-mail: j.iwankiewicz@karrsa.pl

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 lub pocztą tradycyjną na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.09.2017 r. do godz. 09:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

ZAPYTANIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE SŁAWNO PRZYSTAWY

SŁAWNO PRZYSTAWY

OPIS SŁAWNO PRZYSTAWY

Zal.nr 4_Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór Wykonawcy zamówienia dot. zakupu i dostawy przenośnego stołu wystawienniczo-promocyjnego

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia dot. zakupu i dostarczeniu stołu wystawienniczo-promocyjnego.

zapytanie-ofertowe-stół

Sposób składania ofert:

 • elektronicznie na adres p.gregorek@karrsa.pl , lub
 • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, lub
 • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego): Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostawy stołu wystawienniczo-promocyjnego”.

 

Termin składania ofert upływa 11 września 2017 r. o godzinie 09:00.

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Paulina Gregorek, numer 537 007 336, e-mail: p.gregorek@karrsa.pl .

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego zakup i dostawę przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego zakup i dostawę przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem.

zapytanie ofertowe – namiot

Sposób składania ofert:

 • elektronicznie na adres p.gregorek@karrsa.pl , lub
 • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, lub
 • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego): Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostawy przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem”.

Termin składania ofert upływa 11 września 2017 r. o godzinie 09:00.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Paulina Gregorek, numer 537 007 336, e-mail: p.gregorek@karrsa.pl

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 i ROK OBROTOWY 2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 i ROK OBROTOWY 2018

Rada Nadzorcza
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A.
z siedzibą w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8


zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym lub   Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe badanej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach ponosi biegły rewident.
 2. obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania za każdy rok obrotowy. O terminach tych posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident,
 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji  o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.   W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.
 5. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 winno nastąpić nie później niż w dniu 23 marca 2018 roku., zaś za rok 2018 nie później niż w dniu   22 marca 2019 roku.
 6. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

 

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216  Koszalin lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018″. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 22 września 2017 roku do godz. 15.00.

 

Oferta winna zawierać:

 1. informację o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.),
 3. udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,
 4. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Walnych   Zgromadzeniach   oraz   posiedzeniach   Rady   Nadzorczej   na   warunkach określonych w ogłoszeniu,
 5. łączną cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wraz z raportem z badań tych sprawozdań,
 6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
 7. wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego
 8. informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego
 9. aktualny odpis z właściwego rejestru

 

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego i pozycja na rynku audytorskim.

Otwarcie ofert ich ocena i wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki do dnia 29 września 2017 roku.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem  jest   wykonanie pieczęci  dla projektu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” nr RPZP.06.01.00-32-K004/16 realizowanego w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu  popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi, w szczególności kartą wizualizacji RPO WZ 2014-2020.

zapytanie na wykonanie pieczęci

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 oświadczenie

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.gorecka@karrsa.pl lub pisemnie na adres Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin do dnia 26 lipca 2017 r. do godziny 15.30

ROZSTRZYGNIĘCIE

rozstrzygnięcie postępowania na pieczątki

Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/ZK/PS/2016

karr-logo

W związku z zakończonym postępowaniem w sprawie wyboru oferty na „Udzielenie gwarancji bankowej/poręczenia bankowego lub gwarancji ubezpieczeniowej jako  dodatkowego zabezpieczenia  należytego  wykonania  zobowiązań  wynikających  z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania złożył:

mBank S.A.

Oddział Korporacyjny Koszalin

Ul. Okrzei 3

75-203 Koszalin

Zapytanie ofertowe na udzielenie gwarancji bankowej/poręczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej

karr-logo

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na udzielenie gwarancji bankowej/poręczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz składaniem ofert w terminie zawartym w treści zapytania.

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

karr-logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

ZK4/7.1/2016

 

do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  powyżej 50 tys. PLN netto udzielanego jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00