Zapytanie Ofertowe – Produkcja i Emisja Telewizyjnego Spotu Reklamowego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

[toc]

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zapra­sza do skła­da­nia ofert na

Produkcję i emisję telewizyjnego spotu reklamowego

do pro­jektu „Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”
reali­zo­wa­nego w ramach Prio­ry­tetu VI

Dzia­ła­nia 6.2 Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia.

 1. Przed­miot oferty

  • Produkcja i emisja telewizyjnego spotu reklamowego
 2. War­tość całkowita zamówienia:

  • 13 200 zł brutto
 3. Ter­min reali­za­cji zamówienia

  • Planowany termin uruchomienia promocji to przełom września i października 2010 r. z możliwością przesunięcia części zamówienia na styczeń i luty 2011 r.

 

Dowiedz się więcej

Zapytanie Ofertowe – Organizacja Konferencji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki LogotypyZapytanie ofertowe

[toc]

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zapra­sza do skła­da­nia ofert na

Organizację konferencji

do pro­jektu „Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”
reali­zo­wa­nego w ramach Prio­ry­tetu VI

Dzia­ła­nia 6.2 Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia.

 1. Przed­miot oferty

  • Organizacja ok. czterogodzinnej konferencji dla maksymalnie 100 osób w Koszalinie lub w okolicy.
 2. War­tość całkowita zamówienia:

  • 9 000 zł brutto
 3. Ter­min reali­za­cji zamówienia

  • Przewidywany termin konferencji to 28.09.2010 r.

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe – Wydruk materiałów promocyjnych

[toc]
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na

Wydruk Materiałów Promocyjnych

do projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 1. Przedmiot oferty

  • Druk ulotek (format A5 – 4 strony)
  • Druk plakatów (format A3)
 2. Wartość zamówienia:

  • 2.300 zł netto
 3. Termin realizacji zamówienia

  • Początek września – jeden tydzień od otrzymania projektu materiałów

Dowiedz się więcej

Zapytanie Ofertowe na Zakup Sprzętu Komputerowego

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na

"Zakup Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania"

do projektu „Poszukiwany Poszukiwana”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

1. Przedmiot Oferty

1. Laptop z oprogramowaniem (Microsoft Office PL, Windows) – 1 szt.
2. Drukarka kolorowa atramentowa – 1 szt.

Dowiedz się więcej

Skip to content