Shareholders

Shareholders:

 • West Pomeranian Regional Government (95,8%),
 • The Municipal Commune of Koszalin (4,2%).

 

Koszalin Agency for Regional Development JSC

Przemysłowa 8 St.

75-216 Koszalin

KRS no.: 0000045345

TIN: 669-14-29-630

REGON no.: 330453619

Share capital: 4 200 000 PLN

Koszalin, dnia 12.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KARR S.A. w Koszalinie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KARR SA za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki KARR SA za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

 10. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Natalia Wegner


Rada Nadzorcza Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, w dniu 12 marca 2021 na w/w stanowisko powołano:

Panią Natalię Wegner.


Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Spółki

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koszalinie

Działając na podstawie art. 18 pkt. 9 Statutu KARR SA , art. 18 ust.1  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  2016, poz. 2259) oraz w oparciu o „Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego” (załącznik do uchwały Nr 1390/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2017), Rada Nadzorcza Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 2. co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U 2016. poz. 2259).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny opatrzony własnym podpisem;
 3. zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty;
 4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (obowiązkowo adres do korespondencji adres e-mail i nr telefonu kontaktowego);
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w oryginale, poświadczonych notarialnie odpisach lub kopiach poświadczonych przez kandydata;
 6. oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata o:
 7. ukończeniu studiów wyższych;
 8. co najmniej pięcioletnim stażu pracy w tym co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
 9. korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 11. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259);
 12. kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., powinien zawrzeć oświadczenie o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego;
 13. oświadczenie o  wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych
  zgromadzonych w procesie rekrutacji ( w tym na umieszczenie na stronie internetowej Spółki  danych osobowych na liście kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24),
 14. zachowaniu w poufności informacji uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym danych zawartych w otrzymanych przez kandydata dokumentach Spółki;
 • kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Zgłoszenie powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza . Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, nie otwierać przed 01 marca 2021 r.”.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 08 lutego 2021 roku do dnia 01 marca 2021 roku w siedzibie Spółki: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w sekretariacie Spółki w godzinach: 8-00 – 15-00 lub przesłać na ww. adres przesyłką rejestrowaną lub kurierem. W każdym przypadku datą złożenia zgłoszenia jest data wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym

Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym odbędzie się w dniu 02 marca 2021 roku. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą minimum jednego kandydata do kolejnego etapu postepowania kwalifikacyjnego będzie wystarczające do kontynuacji postępowania.

Kandydaci spełniający wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach 08 – 12 marca 2021 roku. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • wiedzę w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych; finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • wiedzę z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu i promocji, sprzedaży, public relations;
 • wiedzę z zakresu planowania zadań i zasobów;
 • wiedzę z zakresu zasad i przepisów prawa pracy,
 • proponowaną przez kandydata koncepcję rozwoju Spółki.

Informacje o Spółce będą udostępnione w jej sekretariacie o godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach od 02 marca 2021 roku do 08 marca 2021 roku. Kandydatom zostaną udostępnione do wglądu następujące informacje:

 1. Statut Spółki;
 2. Schemat organizacyjny Spółki;
 3. Aktualny opis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019  wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;

Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów, zakwalifikowanych do rozmów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki

Po zakończeniu postępowania, kandydaci mają możliwość odbioru złożonych dokumentów w ciągu trzech miesięcy od poinformowania o wynikach na stronie internetowej Spółki. Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie komisyjnie zniszczona.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, jak również zmiany warunków postępowania kwalifikacyjnego w związku z wystąpieniem przeszkód związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu.

Koszalin, dnia 7 września 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 20 sierpnia 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 3 sierpnia 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 16 lipca 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 30 czerwca 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 28.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 05.06.2020 roku na godz. 10:00 zostaje odwołane. Jednocześnie na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KARR S.A. w Koszalinie,
które odbędzie się w siedzibie Spółki w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, w dniu 8 czerwca  2020 r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KARR SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki KARR SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Natalia Wegner

Koszalin, dn. 13.05.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KARR S.A. w Koszalinie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, w dniu 5 czerwca  2020 r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KARR SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki KARR SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Natalia Wegner

Skip to content