Z dniem 11 października 2022 r. nabór wniosków na mikropożyczkę został zamknięty.

W dniu 28 czerwca 2019 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy na przekazanie kolejnych środków pieniężnych dla przedsiębiorców zachodniopomorskich w ramach Jeremie 2. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego KARR S.A. Oferta w postaci Mikropożyczek oparta będzie na korzystnych warunkach finansowych bez opłat i prowizji. Przeznaczeniem Mikropożyczek jest finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
od dnia 01 października 2019 r.

Mikropożyczka

 • Kwota pożyczki do 100 000,00 zł
 • Okres spłaty – do 60 miesięcy (5 lat)
 • Wkład własny – niewymagany
 • Karencja – maksymalnie do 6 miesięcy
 • Oprocentowanie – od 7,17%*
 • Opłaty i prowizje – 0,00 %
 • Cel finansowania:
  • Wsparcie Start – up,
  • Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  • Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

1. Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek:

2. Dokumenty aplikacyjne:

3. Dokumenty rozliczeniowe:

Komplet prawidłowo wypełnionych (komputerowo) dokumentów prosimy przesłać e-mail’em pod adres:

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8, 75-216 Koszalin

II piętro, pok. 324
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 7:30 – 15:30
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

Adres e-mail: jeremie@karrsa.pl

AKTUALNOŚCI

Skip to content