Ogłaszamy nabór wniosków na Mikropożyczki i Pożyczki Obrotowo Inwestycyjne!

Z dniem 13.11.2020 r. zakończono nabór wniosków na mikropożyczki i pożyczki obrotowo-inwestycyjne.

W dniu 06 grudnia 2017 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy na przekazanie kolejnych środków pieniężnych dla przedsiębiorców zachodniopomorskich w ramach Jeremie 2. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego KARR S.A. Oferta w postaci Mikropożyczek i Pożyczek Obrotowo Inwestycyjnych oparta jest na korzystnych warunkach finansowych bez opłat i prowizji. Przeznaczeniem pożyczek jest finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
od dnia 05 lipca 2019 r.

Mikropożyczka

Nabór wniosków na Mikropożyczki otwarty.

 • Kwota pożyczki do 100 000,00 zł
 • Okres spłaty – do 60 miesięcy (5 lat)
 • Wkład własny – niewymagany
 • Karencja – maksymalnie do 6 miesięcy
 • Oprocentowanie – od 0,29 % na zasadach pomocy de minimis
 • Opłaty i prowizje – 0,00 %
 • Cel finansowania:
  • Wsparcie Start – up,
  • Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  • Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna


 • Kwota pożyczki od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł
 • Okres spłaty – do 84 miesięcy (7 lat)
 • Wkład własny – niewymagany
 • Karencja – maksymalnie do 8 miesięcy
 • Oprocentowanie –  od 2,88 %
 • Opłaty i prowizje – 0,00 %
 • Cel finansowania:
  • Wsparcie MŚP prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Włączenia (SWW) woj. zachodniopomorskiego, wykaz stref (SWW) podano w załączniku,
  • Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  • Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

1. Dokumentu regulujące zasady udzielania pożyczek:

2. Dokumenty aplikacyjne:

 • Załącznik 01 – Wniosek o udzielenie pożyczki (wersja edytowalna),
 • Załącznik 02 – Kwestionariusz osobowy (wersja edytowalna),
 • Załącznik 03 – Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis (wersja edytowalna),
 • Załącznik 04 – Formularz inf. przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna),
 • Załącznik 05 – Opis działalności przedsiębiorstwa (wersja edytowalna),
 • Załącznik 06 – Załączniki do wniosku o pożyczkę (wersja edytowalna).

3Dokumenty rozliczeniowe:

Komplet prawidłowo wypełnionych (komputerowo) dokumentów prosimy składać osobiście pod adresem:

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8, 75-216 Koszalin

II piętro, pok. 324
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 7:30 – 15:30
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

Adres email: jeremie@karrsa.pl

AKTUALNOŚCI

Skip to content