Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy dla uczestników projektu “Poszukiwany Poszukiwana”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA pragnie zaprosić Państwa do składania ofert na realizację pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana”.

[toc]

Zamawiający

Nazwa i Adres

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin.
Woj. zachodniopomorskie.
Tel. 094/ 3416330.
faks 0943416088.

Adres strony internetowej zamawiającego

www.karrsa.eu

Przedmiot zamówienia

Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego

Realizacja pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Rodzaj zamówienia

Usługi

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

12.09.2011 – 31.12.2011r.

Warunki dotyczące zamówienia

Warunki udziału

Opis warunków udziału w konkursie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia spełniają następujące warunki dodatkowe:

  1. W okresie, co najmniej roku przed wszczęciem postępowania wykonali lub wykonują kursy zgodne z ofertą.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualną kserokopię wpisiu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dodatkowo prosimy o udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz załączenie załączników nr 1, 2, 3, 4.

Procedura

Kryteria oceny ofert

 1. Cena – 10.
 2. Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 50.
 3. Program kursu – 40.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007 – 2013.

Opis zamówienia

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie organizacji działania przez certyfikowaną Agencję Pośrednictwa Pracy uczestników projektu „Poszukiwany Poszukiwana”.

Biuro Agencji pośrednictwa pracy powinno obejmować:

 • Bazę ofert pracy tj. na przedstawiciel handlowy, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, sprzedawca – fakturzysta, magazynier sprzedawca oraz sprzedaż internetowa.
 • Możliwość uzyskania informacji o ofertach pracy.
 • Pomoc znalezienia dla uczestnika/ów projektu oferty pracy.
 • Skierowanie na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami.
 • Informacje o innych możliwościach skorzystania z usług rynku pracy.

Działanie będzie monitorowane przez projektodawcę poprzez wywiady telefoniczne, bezpośrednie wizyty w Agencji Pośrednictwa Pracy. Działanie ma się przyczynić do zapewnienia zatrudnienia, co najmniej 30% uczestników w 6 miesięcy po zakończeniu projektu.

Termin składania ofert

16.08.2011r  do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie,
pokój nr 7 ( Sekretariat).

O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

Dokumenty dla oferentów

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-zapytanie-ofertowe.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-sposob-przygotowania-oferty.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-2-oswiadczenie.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-3-wykaz-zamowien.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-4-wykaz-kadry.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców do organizacji stażu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, realizuje projekt pt.  „ Poszukiwany Poszukiwana”, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia młodych osób pozostających bez zatrudnienia z terenu 15 gmin woj. zachodniopomorskiego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i aktywności zawodowej.

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków o organizację stażu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Uczestnicy projektu są przeszkoleni i gotowi do podjęcia pracy w następujących specjalnościach: 
 • przedstawiciel handlowy;
 • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych;
 • sprzedawca fakturzysta;
 • sprzedawca internetowy;
 • magazynier sprzedawca.

Staże będą organizowane na okres  3 miesięcy, dla 30 uczestników, w terminie lipiec – październik br. i w całości będą przez nas finansowane. Wnioski będą przyjmowane od 1 marca 2011 roku do odwołania.

Wszelkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w biurze projektu lub na stronie internetowej:

http://karrsa.eu
oraz pod nr. tel. 94/341 63 30,
e-mail: karrsa@karrsa.eu

Regionalny Ośrodek EFS zatrudni doradcę kluczowego

Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie zatrudni osobę na stanowisko doradcy kluczowego.

Prosimy o przesyłanie CV na załączonym formularzu na adres: a.szczepanska@karrsa.eu do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Wymagania na stanowisku doradcy kluczowego:

Zadania:

 • świadczenie usług doradztwa kluczowego,

 • samokształcenie odnośnie EFS,

 • monitoring oceny jakościowej projektów, w przygotowaniu których pomagał Ośrodek.

Wykształcenie:

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie wyższe zawodowe, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych,

Warunki pożądane:

 • wykształcenie wyższe,

 • dyplom lub studia podyplomowe w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, funduszy strukturalnych,

 • dodatkowe wykształcenie, (np. certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)

 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach interwencji EFS, potwierdzone certyfikatami,

 • inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji projektu,

Doświadczenie zawodowe:

Warunki podstawowe:

 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 1 rok doświadczenia w świadczeniu usług doradczych, oraz 1 rok doświadczenia w pozyskiwaniu środków europejskich w szczególności EFS,

Warunki pożądane:

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,

 • doświadczenie zawodowe zakresie problematyki EFS oraz zagadnień związanych z EFS i zarządzania projektami,

Umiejętności techniczne:

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows,

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • znajomość narzędzi internetowych,

Kompetencje:

 • orientacja na efekty pracy,

 • orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,

 • orientacja na klienta,

 • orientacja na współpracę,

 • rozwiązywanie problemów i innowacyjność,

 • kierowanie i rozwijanie innych,

 • komunikacja.

[download id="280"]

 

KARR S.A. zatrudni osobę do działu szkoleń

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego zatrudni osobę do działu szkoleń.

Obowiązki na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji szkoleniowej, współpraca z innymi członkami zespołu przy prowadzeniu harmonogramów sal, kalendarzy wykładowców, ustalaniu nowych terminów szkoleń itd.;
 • Analiza potrzeb szkoleniowych.
 • Wyszukiwanie i rozwijanie bazy hotelowej dla organizowanych szkoleń,
 • Sporządzanie dokumentacji przetargowej, ofertowej i negocjowanie kosztów organizacji szkoleń,

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Biegle język angielski w mowie i piśmie,
 • Biegle język niemiecki w mowie i piśmie,
 • Znajomość obsługi MS Office oraz programów do prezentacji multimedialnych,
 • Ponadprzeciętnych zdolności interpersonalnych,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Atrakcyjne warunki płacy.
 • możliwość uczestniczenia w naszych kursach i szkoleniach,
 • pracę w młodym zespole i w miłej atmosferze,

Termin składania dokumentów

CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres sekretariat@karrsa.eu w temacie podając "Praca – Dział szkoleń" do dnia 24.03.2011r.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)."

Skip to content