OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ

Misją ośrodka jest przyczynienie się do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez zwiększanie osiąganych zysków, wzrost zatrudnienia i specjalizację w danej branży.  

JEREMIE - Mikropożyczki i Pożyczki Obrotowo Inwestycyjne

Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego.

FIO - Mikro Dotacje

Wspieramy organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy inicjatywne, udzielając dotacji (do 5 tys. zł) na działalność pożytku publicznego i rozwój instytucjonalny.

USŁUGI ROZWOJOWE

Projekty są adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji i/lub kompetencji pracowników, poprzez szkolenia, doradztwo, mentoring, egzaminy, kursy zawodowe, studia podyplomowe czy coaching. Wysokość dofinansowania wybranego działania wyniesie od 50% do 80% i dotyczy usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Aktywizacja osób wykluczonych społecznie zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji poprzez wspólne działanie przy procesie tworzenia oraz realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Program Społecznik

Działa na rzecz stworzenie warunków do budowy tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, a także rozwój aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego poprzez przygotowanie do aktywnego współdziałania w społecznościach lokalnych.

Celem projektu grantowego jest transfer i adaptacja nowego rozwiązania opartego na instrumentach wykorzystywanych przez międzynarodowego partnera z Hiszpanii – ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. Rezultatem jego wdrożenia będzie wzrost zaangażowania w działania animacyjne w ramach projektu standardowego (“Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”) 20 osób NEET zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych.

 

 

NEET-Revitalisation


Development of the social tourism sector in the area of social and professional reintegration of people with disabilities

 

Projekt realizuje SZOWES wraz z międzynarodowym partnerem z Belgii – Social Economy Europe – oraz FPA i 4C CES. W rezultacie jego wdrożenia powstanie poradnik treningowy, który skupi się na promowaniu dostępności oferty sektora turystyki społecznej dla ludzi z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz na wspieraniu tychże osób w zatrudnieniu w sektorze turystyki. 

 

Projekt BASE będzie dążył do wzmocnienia potencjału gospodarki społecznej i kapitału ludzkiego w kluczowych obszarach, takich jak transformacja cyfrowa i zielona transformacja, w których działalność przedsiębiorstw i organizacji gospodarki społecznej stanowi już istotną wartość dodaną. Projekt BASE ma na celu analizę braków i niedostosowanych umiejętności, tak aby pracownicy i pracodawcy byli bardziej odporni na nieoczekiwane wyzwania. Projekt ma na celu opracowanie zestawu nowych profili zawodowych i opracowanie programów nauczania opartych na kompetencjach dla tradycyjnych, miękkich i nowych umiejętności. Programy te zostaną dodatkowo dostosowane do kontekstu krajowego/regionalnego, aby upewnić się, że efekty uczenia się odpowiadają zapotrzebowaniu. Ponadto projekt obejmuje testowanie programów szkoleniowych, realizowanych w formie modułowych, elastycznych i dostępnych możliwości uczenia się, z uwzględnieniem wcześniej nabytych umiejętności.

Podejście projektu BASE koncentruje się na maksymalizacji oddziaływania i trwałości poprzez:

  • włączenie do SocioComp umiejętności przekrojowych: cyfrowych, zielonych umiejętności i współpracy;
  • osiągnięcie oddziaływania i skalowalności poprzez właściwą koordynację oddziaływania projektu na różnych poziomach
  • podkreślenie siły międzysektorowych powiązań poprzez model, który zaproponuje projekt BASE i z którym będzie współpracował
  • zapewnienie wzajemnych powiązań na poziomie UE oraz dzielenie się wspólnymi definicjami, wiedzą i praktykami.
Projekt BASE dąży do zmiany perspektywy, stereotypów i zrozumienia społeczeństwa dla kariery w sektorze ekonomii społecznej, podkreślenia jego potencjału, perspektyw na przyszłość oraz zdolności do rozwoju i samorealizacji przy użyciu innowacyjnych metodologii i technologii.
 
Projekt BASE ma charakter międzynardowy – realizuje go konsorcjum 25 podmiotów z 8 krajów. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentuje Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Źródło finansowania: Erasmus+.

 

Plan działania na rzecz ekonomii społecznej i umiejętności współpracy
oraz zaawansowane systemy szkoleń dostosowane do różnych potrzeb
społecznych Ekosystemu Ekonomii Społecznej w Europie (BASE)

Skip to content