OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ

Misją ośrodka jest przyczynienie się do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez zwiększanie osiąganych zysków, wzrost zatrudnienia i specjalizację w danej branży.  

JEREMIE - Mikropożyczki i Pożyczki Obrotowo Inwestycyjne

Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego.

FIO - Mikro Dotacje

Wspieramy organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy inicjatywne, udzielając dotacji (do 5 tys. zł) na działalność pożytku publicznego i rozwój instytucjonalny.

USŁUGI ROZWOJOWE

Projekty są adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji i/lub kompetencji pracowników, poprzez szkolenia, doradztwo, mentoring, egzaminy, kursy zawodowe, studia podyplomowe czy coaching. Wysokość dofinansowania wybranego działania wyniesie od 50% do 80% i dotyczy usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Aktywizacja osób wykluczonych społecznie zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji poprzez wspólne działanie przy procesie tworzenia oraz realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Program Społecznik

Działa na rzecz stworzenie warunków do budowy tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, a także rozwój aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego poprzez przygotowanie do aktywnego współdziałania w społecznościach lokalnych.

Celem projektu grantowego jest transfer i adaptacja nowego rozwiązania opartego na instrumentach wykorzystywanych przez międzynarodowego partnera z Hiszpanii – ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. Rezultatem jego wdrożenia będzie wzrost zaangażowania w działania animacyjne w ramach projektu standardowego (“Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”) 20 osób NEET zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych.

 

 

NEET-Revitalisation


Development of the social tourism sector in the area of social and professional reintegration of people with disabilities

 

Projekt realizuje SZOWES wraz z międzynarodowym partnerem z Belgii – Social Economy Europe – oraz FPA i 4C CES. W rezultacie jego wdrożenia powstanie poradnik treningowy, który skupi się na promowaniu dostępności oferty sektora turystyki społecznej dla ludzi z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz na wspieraniu tychże osób w zatrudnieniu w sektorze turystyki. 

 

Skip to content