OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ

Misją ośrodka jest przyczynienie się do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez zwiększanie osiąganych zysków, wzrost zatrudnienia i specjalizację w danej branży.  

JEREMIE - Mikropożyczki i Pożyczki Obrotowo Inwestycyjne

Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego.

FIO - Mikro Dotacje

Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego.

USŁUGI ROZWOJOWE

Projekty są adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. W ramach przedmiotowego projektu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji i/lub kompetencji pracowników, poprzez szkolenia, doradztwo, mentoring, egzaminy, kursy zawodowe, studia podyplomowe czy coaching. Wysokość dofinansowania wybranego działania wyniesie od 50% do 80% i dotyczy usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

ZMIEŃ NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

Aktywizacja osób wykluczonych społecznie zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji poprzez wspólne działanie przy procesie tworzenia oraz realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

SPOŁECZNY PROGRAM

Działa na rzecz stworzenie warunków do budowy tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, a także rozwój aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego poprzez przygotowanie do aktywnego współdziałania w społecznościach lokalnych

Skip to content