AKCJONARIUSZE

Akcjonariusze

 • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (95,8%).
 • Gmina Miejska Koszalin (4,2%).

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

KRS 0000045345
NIP 669-14-29-630
REGON 330453619
Kapitał zakładowy 4 200 000 PLN

Koszalin, dnia 7 września 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 20 sierpnia 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 3 sierpnia 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 16 lipca 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 30 czerwca 2020

Wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

Koszalin, dnia 28.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 05.06.2020 roku na godz. 10:00 zostaje odwołane. Jednocześnie na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KARR S.A. w Koszalinie,
które odbędzie się w siedzibie Spółki w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, w dniu 8 czerwca  2020 r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KARR SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki KARR SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Natalia Wegner

Koszalin, dn. 13.05.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KARR S.A. w Koszalinie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, w dniu 5 czerwca  2020 r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KARR SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki KARR SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Natalia Wegner

Skip to content