Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.- dalej zwanej „ustawą PZP” na: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” – w części nr 6.

Załączniki:

  1. Informacja

Rozstrzygnięcie postępowania nr 10/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 10/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: opracowanie narzędzia do sporządzania raportów statystycznych w ramach  realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”.

Załączniki:

  1. protokół

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup zestawów prezentowych art. spożywczych

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. rozstrzygnęła postępowanie na Dostawę zestawów prezentowych art. spożywczych dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 16.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 3/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych dla realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/ZP/SPOŁ/2022

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.- dalej zwanej „ustawą PZP” na:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” – w części nr 4 i części nr 8.

Wybór najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania na pełnienie funkcji animatora lokalnego Programu Społecznik 2022-2024

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm. (Dalej: Ustawa PZP) Zamawiający – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. poniżej publikuje  informację o wyborze najkorzystniejszych ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP na: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” – Nr ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00042470/01.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/REWI/2022

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 1/ZP/REWI/2022, którego przedmiotem jest dostawa zestawów prezentowych art. spożywczych dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Wszystkie istotne informacje znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Opis przedmiotu zamówienia,
  3. Formularz ofertowy,
  4. Oświadczenie o braku powiązań,
  5. Wzór umowy.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 13 telefonów komórkowych w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Szanowni Państwo,

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 , którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych dla realizacji zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024”. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: m.kiner@karrsa.pl  lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 23.02.2022r. godz. 15:30. W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: 3/ZP/SPOŁ/2022 Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Załącznik:

  1. Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/2022
  2. Formularz ofertowy oraz oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego  „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.  działając na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy PZP, niniejszym przekazuje informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” (Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00042470/01) – postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.

Skip to content