Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych nr 4/ZP/REWI/2021 oraz 6/ZP/REWI/2021

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych nr 4/ZP/REWI/2021 oraz 6/ZP/REWI/2021 na:

  1. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”,
  2. Usługa opracowania graficznego, korekty językowej, komputerowego składu, łamania, przygotowania do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Więcej szczegółów w załącznikach:

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 6/ZP/REWI/2021 w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Pytanie:

“W swoim zapytaniu ofertowym z dnia 01,12,2021 napisali Państwo

zapotrzebowanie na statuetki: szklane lub metal lub połączenie szkła z metalem w kształcie ośmiokąta o wysokości ok 10cm.

Mam pytanie czy szklana statuetka w formie sześciokąta wysokość 22,5cm lub statuetka z plexy w formie ośmiokąta

Wysokość 18cm może być brana pod uwagę?”

Odpowiedź:

“Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową propozycję wykonawcy jako niezgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia”.

Zapytanie ofertowe nr 6/ZP/REWI/2021 w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania nr 6/ZP/REWI/2021 na usługę opracowania graficznego, korekty językowej, komputerowego składu, łamania, przygotowania do druku, publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk. Link do zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności jest tutaj.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” na realizację usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych.

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82063

Informacja o unieważnieniu postępowania

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie opublikować w Bazie Konkurencyjności kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego Zadania z uwzględnieniem możliwych zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zamówienie publiczne dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją prowadzonego postępowania znajduje się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78136

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr UR-II.1.8.2021 z dnia 21.10.2021 roku

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania nr UR-II.1.8.2021 z dnia 21.10.2021 roku na zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski, w  dniu 2 listopada 2021 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – Polską Wywiadownią Gospodarczą Sp. z o.o., 00-193 Warszawa, ul. Stawki 6/75.

Tryb udzielenia zamówienia:

Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu nr UR-II.1.8.2021

Created with GIMP

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 27.10.2021 roku, godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy):

  1. załącznik 3 Formularz ofertowy
  2. załącznik 4 Oświadczenie wykonawcy
  3. załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
  4. załącznik 6 Informacja o przetwarzaniu danych Zleceniobiorców

Pozostałe dokumenty:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu graficznym, korekcie językowej, komputerowym składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk.

Termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2021 r. o godz. 15:30.

Ofertę należy składać wyłącznie poprzez portal “Baza Konkurencyjności” (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Zapytanie ofertowe jest dostępne tutaj (numer ogłoszenia: 2021-26142-60846).

Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail: m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

Pliki do pobrania:

Skip to content