Już 31 stycznia rusza nabór na Usługi Rozwojowe !

Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2024 roku uruchamiamy nabór do nowej edycji projektu, który będzie przeznaczony dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie na poziomie 80%, tj. zgodnie z zapisami §7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, będzie dotyczył WYŁĄCZNIE usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji. Wnioski, które nie spełnią tego kryterium zostaną odrzucone.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą generatora witkac.pl.

W celu przygotowania wniosku należy:

  • zarejestrować konto na platformie witkac.pl
  • przygotować i złożyć dokumenty zgodnie z Regulaminem

Link do platformy zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 31.01.2024 roku o godz. 9:00 w zakładce NABÓR.

Wnioski, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą platformy witkac.pl nie będą podlegać rejestracji.

SZOWES-OWES dla regionu koszalińskiego PLUS

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Fundacją pod Aniołem, “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o. , realizuje projekt”SZOWES- OWES W REGIONIE KOSZALIŃSKIM PLUS”.

Działania OWES finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr FEPZ.06.15.-IP-01-0001/23 z dnia 15.12.2023 r.

Wartość projektu : 12 583 589,70 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12 240 740,71 zł

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

Co będzie się działo?

➡️Planujemy stworzyć lub rozwinąć potencjał 148 PES/PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług dzięki kompleksowemu wsparciu, który obejmuje także dotacje na utworzenie miejsc pracy.

➡️Wspólnie z Wami utworzymy 90 nowych miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

➡️Obejmiemy naszymi działaniami 350 osób z regionu koszalińskiego (w tym 35 osób niepełnoprawnych).

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

NOWY regulamin oraz formularze rekrutacyjne znajdują się pod linkiem : http://owes.koszalin.pl/pliki-do-pobrania/

Zachęcamy do kontaktu z doradcami OWES: http://owes.koszalin.pl/kontakt/

Wyniki I naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym .
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 8.2.16 Regulaminu konkursu na mikrodotacje nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których została sporządzona lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.

SUBREGION A

SUBREGION B

SUBREGION C

SUBREGION D

SUBREGION E

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Ogłoszenie o zamówieniu nr UR-III.1.1.2024

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów, pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 10.01.2024 roku, godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy)

Pozostałe dokumenty:

Raport cząstkowy – stan i perspektywy ekonomii społecznej w Polsce

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu owoc kilkumiesięcznych starań międzynarodowego zespołu w ramach projektu baSE. 

SZOWES wespół z FISE oraz innymi partnerami dokonał wszechstronnej analizy stan i perspektyw sektora ekonomii społecznej w Unii Europejskiej oraz Polsce. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem. Plik jest dostępny tutaj: 

RAPORT CZĄSTKOWY WP 2 – krajowa synteza dla POLSKI

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

„Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”- podpisanie umowy

Na fotografii: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblebicz oraz Prezes KARR S.A. Natalia Wegner

W dniu 20.10.2023 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowę na realizację projektu pt. „Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”
w ramach działania 6.6 Rozwój Pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie programu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na kwotę ogółem: 39 079 590,00 zł (dofinansowanie: 33 215 490,00 zł). Data rozpoczęcia realizacji projektu to 1 października 2023 r.,
a zakończenia to 30 września2026 r.

Celem projektu jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego
i dobrze dostosowanego środowiska pracy, poprzez udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem BUR, tj. szkoleniach, kursach zawodowych, doradztwie, studiach podyplomowych, egzaminach, usługach e-learningowych, usługach umożliwiających adaptacje do zmian w gospodarce w zakresie poprawy jakości zarządzania.

Dzięki dystrybucji środków opartej o system popytowy, tj. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, pracodawcy samodzielnie określą,
jakie usługi rozwojowe są potrzebne ich przedsiębiorstwom i pracownikom.

Możliwe też będzie poprzedzenie usługi rozwojowej wsparciem doradczym Operatora w celu ustalenia kluczowych kierunków realizacji wsparcia na rzecz przedsiębiorstwa i jego pracowników. Usługi rozwojowe będą wybierane przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), spośród oznaczonych możliwością dofinansowania z EFS+.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części poniesionych kosztów (w zależności od rodzaju i specyfiki MŚP 50%, 60% lub 80% ceny netto usługi rozwojowej w ramach pomocy de minimis) na realizację usługi rozwojowej.

4. edycja konkursu gospodarczego marszałka Olgierda Geblewicza

Rozpoczyna się czwarta edycja konkursu gospodarczego marszałka Olgierda Geblewicza.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Pomorza Zachodniego. Jego celem jest wyróżnienie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych podmiotów z regionu, które oferują wyjątkowe produkty i usługi, tworzą miejsca pracy, realizują odważne pomysły, współpracują ze światem nauki czy branżą kreatywną. Ważnejsze od wyników finansowych firm są pomysł na biznes, nowoczesność i kreatywność, a także wytrwałość i rzetelność w prowadzeniu działalności i dążeniu do celu.

Bandera sukcesu jest znakiem coraz większej floty firm, które współtworzą nowoczesną gospodarkę regionu, wzmacniają Pomorze Zachodnie ekonomicznie i społecznie. Konkurs organizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza ma promować kreatywnych, nowoczesnych, rzetelnych przedsiębiorców sektora MŚP.

– Chcemy wyróżniać i wspierać tych, którzy w myśleniu o biznesie wychodzą poza schematy, są kreatywni, rozwijają nowe technologie, oferują unikalne produkty czy usługi, tworzą miejsca pracy, współpracują ze światem nauki – wylicza marszałek Olgierd Geblewicz. – Chcemy tych ambitnych i pracowitych ludzi pokazać światu. Oni już obrali właściwy kurs, płyną po sukcesy. Jako samorząd województwa chcemy im pomóc „wiosłować”, a może raczej wymienić silnik na nieco większy, silniejszy – wyjaśnia obrazowo marszałek.

Jak dokonać zgłoszenia konkursu? Wystarczy wypełnić formularz na stronie https://konkursgospodarczy.pl/ , krótko przedstawić firmę, dotychczasowe osiągniecia i plany na przyszłość.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 czerwca do 5 lipca 2023 r. Tydzień później zostanie przedstawionych 20 finalistów. Wyboru dokona dziewięcioosobowa kapituła konkursu, w której zasiadają m.in. doświadczeni przedsiębiorcy z regionu.

Wyniki II naboru w 2023 r. PROGRAMU SPOŁECZNIK

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki II naboru wniosków na rok 2023 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym .
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 8.2.16 Regulaminu konkursu na mikrodotacje ” Nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których zostanie sporządzona lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.”

SUBREGION A

SUBREGION B

SUBREGION C

SUBREGION D

SUBREGION E

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.

Zaproszenie do udziału w 10. edycji DOFE

Obchody 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W piątek 12 maja w godzinach 9.00-14.00 spotkajmy się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.! 😊  

Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu zarówno szanse wynikające
z ekonomii społecznej (stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego), jak również możliwe dzięki Funduszom Europejskim pożyczki i dofinasowania, bardzo często stanowiące wyznacznik sukcesu dla ciekawych pomysłów i inicjatyw. Ponadto, postaramy się przedstawić dobre praktyki i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw społecznych i prywatnych. Dla wszystkich gości przewidziano materiały informacyjno-promocyjne oraz słodki poczęstunek.

Jeśli chcesz poznać naszą bogatą ofertę lub skorzystać z naszego wsparcia – to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content