Wyniki zapytania ofertowego – przeprowadzenie coachingu w ramach doradztwa specjalistycznego

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki procedury wyboru wykonawcy na przeprowadzenie coachingu w ramach doradztwa specjalistycznego dla 10 spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”.
Wybrana została oferta „WARTO SZKOLIĆ Marcin Grzelak” – o wyborze zadecydowało ostatecznie kryterium ceny bowiem wszyscy oferenci uzyskali maksymalną liczbę punktów za posiadane doświadczenie.

Nadmieniamy również, że zgodnie z Regulaminem wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami w ramach projektu PO KL w przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w zapytaniu ofertowym i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wszystkim oferentom dziękujemy serdecznie za tak duże zainteresowanie i liczymy na współpracę w przyszłości.
[nc-download path=”projekty/aes/Zestawienie-ofert.doc”] [/nc-download]

Skip to content