Najczęściej zadawane pytania – SPOŁECZNIK 2018

Najczęściej zadawane  pytania:

1) Jaki jest minimalny okres realizacji projektu?
Zgodnie z pkt. 5.1.6 Regulaminu termin realizacji projektu powinien obejmować także okres przygotowania działań i ich zakończenia/ podsumowania i nie powinien być krótszy niż 1 pełny miesiąc (30 dni).

2) Czy istnieje możliwość składania większej ilości wniosków na organizacje jednego wydarzenia lub/i realizacje jednego pomysłu?
Nie ma możliwości składania większej ilości wniosków na organizację jednego wydarzenia lub/i realizacji jednego pomysłu.

3) Czy te same osoby mogą być członkami grupy nieformalnej na różne inicjatywy?
Nie, nie mogą.

4) Czy ten sam podmiot/ grupa nieformalna może składać wniosek zarówno w I i II filarze?
Złożenie wniosku w I filarze nie dyskwalifikuje podmiotu/grupy nieformalnej do składania wniosku w II filarze, o ile nie dotyczy on tego samego zadania.

5) Czy istnieje ochrona danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w projekcie?
W projektach realizowanych w ramach Programu Społecznik przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunków powinno być zgodne z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz U. 2002 Nr 101 poz. 926 z póź.zm.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach konkursu.

6) Co w przypadku , gdy założone zadanie nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych np. z powodu złych warunków pogodowych?
W wyjątkowych udokumentowanych sytuacjach Operator może wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji zadania. Zmiana ta dokonywana jest na podstawie Aneksu do Umowy o udzielenie mikrodotacji.

7) Czy w przypadku projektów powiatowych miasto Szczecin będzie konkurować z miastem Łobez?
Zgodnie z załącznikiem 4 ( karta do głosowania ) osoba głosująca zobowiązana jest podpisać oświadczenie, iż jest ona uprawniona do udziału w głosowaniu w ramach Programu Społecznik 2018 – budżet obywatelski poprzez fakt bycia mieszkańcem danego powiatu i/lub danego regionu na inicjatywy, na którego został oddany głos. Konkurencja w takim przypadku dotyczyć będzie projektów wojewódzkich.

Skip to content